Referenties

Aftrek monumentenpand 2019: bezwaren tegen afschaffing

7 september 2018

monumentenaftrek afschaffing bezwaren

Aftrek monumentenpand per 2019 afgeschaft?

Op 11 september zal de minister van OCW Ingrid van Engelshoven met de Tweede Kamer debatteren over haar voorstel om de fiscale aftrek monumentenpanden per 1 januari 2019 af te schaffen en te vervangen door een subsidieregeling.

Gevolgen afschaffing monumentenaftrek

Op de website De erfgoedstem staan artikelen die goed in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor eigenaren van monumentenpanden indien het voorstel doorgaat en wat de bezwaren tegen het voorstel zijn. Restauratiearchitect Pieter van Traa stelt in een van de artikelen over de gevolgen afschaffing momunentenaftrek dat dit zeer negatief uit zal pakken voor eigenaren van monumentenpanden, zeker voor degenen die niet zelf in het monument wonen.

Box-3 aftrek monumentenpand niet meer mogelijk

De huidige fiscale aftrek voor onderhoud aan een monumentenpand maakt namelijk geen onderscheid tussen eigenaren die er wel of niet wonen. Ook indien de eigenaar van een monumentenpand zelf niet in het pand woont, maar het verhuurt of als tweede (vakantie)woning benut, kan gebruik worden gemaakt van de monumentenaftrek. Indien de voorgestelde subsidieregeling echter van kracht zal worden, geldt deze alleen voor ‘een natuurlijke persoon, die zijn hoofdverblijf heeft in een (gedeelte van een) rijksmonument dat zijn eigendom is.’.

Belangenvereniging Bewoond Bewaard heeft onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat het aantal monumenteneigenaren dat het monumentenpand niet zelf bewoond met 15-20%  op kan lopen tot 8000. Deze eigenaren hebben dus wel een wettelijke instandhoudingsplicht, maar komen niet in aanmerking voor subsidie.

Verdeling beschikbare subsidiebudget minder gunstig

In een artikel van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren worden naast bovenstaande bezwaar nog twee bezwaren genoemd. Een daarvan is dat de minister stelt dat de fiscale aftrek jaarlijks 57 miljoen kost. Voor de vervangende subsidieregeling wil zij 40 miljoen beschikbaar stellen. De overige 17 miljoen zou beschikbaar blijven voor de erfgoedsector, maar volgens de FPM is de kans klein dat dit bij particuliere monumenteneigenaren terechtkomt.

Ook stelt de FPM dat de verruiming van het budget voor eigenaren van groene monumenten (villatuinen, parker bij buitenplaatsen en boerenerven) onvoldoende tegemoet in de daadwerkelijke onderhoudskosten.

Beleidsbrief houdt geen rekening met de praktijk

De FPM pleit tenslotte voor erkenning van het grote maatschappelijke belang van het feit dat het Nederlands erfgoed door 40.000 particulieren rijksmonumenteneigenaren (van de 60.000 rijksmonumenten)  en 50.000 gemeentelijk monumenteneigenaren in stand wordt gehouden. Juist een extra stimulans van het erfgoed is op zijn plek en niet de afschaffing van de aftrek voor monumentenpanden.