ALGEMENE VOORWAARDEN  J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS V.O.F.

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;
  Opdrachtnemer: J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs v.o.f. gevestigd te Maassluis, hierna ook “JCS & ZN.”;
 2. JCS & ZN. is een vennootschap onder firma.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JCS & ZN.;
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van en al degenen, die voor JCS & ZN. werkzaam zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (fiscale) werkzaamheden, van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door JCS & ZN., van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en JCS & ZN., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door JCS & ZN. gedane aanbiedingen en/of offertes. De algemene voorwaarden van JCS & ZN. prevaleren boven afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover JCS & ZN. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

 1. JCS & ZN. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door JCS & ZN. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door JCS & ZN. gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden JCS & ZN. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan JCS & ZN. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

 1. JCS & ZN. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. JCS & ZN. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; JCS & ZN. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Levertermijnen zijn steeds indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van JCS & ZN. tot gevolg hebben, noch is Opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.
 4. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij JCS & ZN. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die JCS & ZN. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan JCS & ZN., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JCS & ZN. is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

 1. JCS & ZN. is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op JCS & ZN. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever JCS & ZN. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. JCS & ZN. is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JCS & ZN. is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van JCS & ZN. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van JCS & ZN., op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 7 – Honorarium en offerte

 1. Opdrachtgever is aan JCS & ZN. een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij JCS & ZN. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 2. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt JCS & ZN. zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 3. Offertes van JCS & ZN. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door JCS & ZN. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 4. Bedragen genoemd in offertes en overige correspondentie zijn exclusief BTW.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de declaratie aangegeven bank- of girorekening binnen éénentwintig dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.
 2. Alle buitengerechtelijke kosten die JCS & ZN. heeft in verband met het incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Alle kosten die JCS & ZN. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij JCS & ZN. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 4. JCS & ZN. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van JCS & ZN. aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan JCS & ZN. gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, overlijden, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van JCS & ZN. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Reclames

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen éénentwintig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie (respectievelijk de declaratie), waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen éénentwintig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan JCS & ZN. te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover JCS & ZN. aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft JCS & ZN. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. JCS & ZN. kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van JCS & ZN., zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden (ook niet indien deze werkzaam zijn bij een met JCS & ZN. verbonden organisatie), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. JCS & ZN. is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan JCS & ZN. of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JCS & ZN., zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van JCS & ZN., uit welke hoofde ook, beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan JCS & ZN. heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JCS & ZN in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover JCS & ZN hiervoor verzekerd is.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij JCS & ZN. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. Opdrachtgever is gehouden JCS & ZN. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van JCS & ZN. ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van JCS & ZN..

Artikel 11 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens JCS & ZN. in verband met het verrichten van werkzaamheden door JCS & ZN. in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 – Recht- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en JCS & ZN. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Behoudens dwingendrechtelijke competentieregels is slechts de rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.