Referenties

Omvorming monumentenaftrek tot subsidieregeling

5 juli 2018

monumentenaftrek afschaffing bezwaren

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft de Tweede Kamer de kabinetsbrief ‘Erfgoed telt’ gestuurd. In deze brief wordt het erfgoedbeleid nader uitgewerkt. Er wordt ook ingegaan op de omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. De minister verwacht hiermee de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig te besteden.

Deze verwachtingen baseert ze op de conclusies uit een onderzoek door de RCE naar verschillende aspecten van de fiscale aftrek en door Ecorys naar het gehele stelsel van financiële ondersteuning van rijksmonumenten. Het kabinet neemt de aanbevelingen uit de onderzoeken over en is van plan de fiscale aftrek per 2019 om te zetten in subsidie. Er komt voor alle huidige (en toekomstige) eigenaren/bewoners in plaats van de fiscale aftrek één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud. Hier kunnen eigenaren een beroep op doen voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woning.

Kanttekeningen
Voor de monumenteneigenaar echter verwachten wij dat een subsidieregeling veel minder gunstig uit zal pakken:

  • Subsidieaanvragen zijn vaak veel arbeidsintensiever dan het opnemen van de kosten als aftrekpost in de aangifte Inkomstenbelasting. Nu al maken wij vaak mee dat monumentenbezitters afzien van de (huidige) mogelijkheid tot subsidieaanvraag en de voorkeur geven aan belastingaftrek;
  • Bij de subsidieregeling zal een kwaliteitstoets worden toegepast waardoor waarschijnlijk veel meer kosten niet kwalificeren voor subsidie dan eerder voor de aftrekpost;
  • Een subsidie heeft naar het voorkomt een minder duurzaam karakter; ieder volgend kabinet kan de regeling weer afschaffen of het subsidiepercentage verlagen;
  • Belastingaftrek is een wettelijk recht met de mogelijkheid  tot bezwaar en beroep op een onafhankelijke rechter; daartegenover heeft subsidie meer het karakter van een gunst met geen of beperkte rechtsmiddelen.

Ondanks het feit dat de minister in haar brief pleit voor instandhouding, herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed kan men dan door bovenstaande nadelen verwachten dat de wijziging uiteindelijk juist niet in het belang is voor het onderhoud van onze prachtige Nederlandse monumenten.

Ook volgens de Vereniging Eigen Huis voldoet de huidige regeling juist uitstekend, zoals ook uit een recente evaluatie blijkt.

Maak zo snel mogelijk nog gebruik van de monumentenaftrek 
Monumenteneigenaren raden wij aan om zo snel mogelijk gebruik te maken van de monumentenaftrek. De huidige regeling wordt waarschijnlijk per 1 januari 2019 afgeschaft.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden, neem dan contact met ons op.