Voorstellen uit het Belastingplan 2022

Hierna volgen de belangrijkste voorstellen uit het ‘Belastingplan 2022’ die op 1 januari 2022 in werking treden, tenzij anders is vermeld:

 • Wettelijke grondslag voor de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2021;
 • Verhoging bijtelling privégebruik emissieloze personenauto’s van 12% naar 16% en verlaging van de catalogusprijs waarop dit percentage mag worden toegepast van maximaal € 40.000 naar maximaal € 35.000 in 2022 en naar € 30.000 vanaf 2023;
 • Introductie van een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 bestaan. Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week dat de werknemer thuiswerkt en naar het werk gaat, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven.

Andere in het Belastingplan 2022 voorgestelde maatregelen zijn:

 • Verlaging eerste IB-tariefschijf van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022. De tweede tariefschijf blijft 49,5%. Het beginpunt van de tweede tariefschijf komt te liggen bij een inkomen van € 69.398 (in 2021: € 68.507);
 • Verhoging steunpercentages in de MIA van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%;
 • wijzigingen in de overdrachtsbelasting (OVB) met betrekking tot de tariefdifferentiatie voor starters: aanpassing hoofdverblijfcriterium bij onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden. Daarnaast herformulering van de antimisbruikbepaling voor de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling;
 • Codificatie vrijstelling voor TVL-subsidie en TVL-subsidie startende mkb’ers;
 • Verlaging maximumbedrag inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 318;
 • Reparatie van onbedoeld effect van de IACK voor buitenlands belastingplichtigen door hen uit te zonderen van het fiscaal partnerbegrip;
 • Aanscherping CO2-schijfgrenzen en tarieven BPM voor 2022 tot 2025;
 • Beperking verrekening voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) met maximaal een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De niet-verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren;
 • Introductie recht op huurtoeslag bij overschrijding huurgrens, mits vóór deze overschrijding ten aanzien van de woning op enig moment recht op huurtoeslag bestond;
 • Verlaging onder voorwaarden van het tarief voor walstroom tot € 0,0005 per geleverd kWh elektriciteit. Bij gebruik walstroom hoeven schepen bovendien geen opslag duurzame energie te betalen.

Hierna volgen de belangrijkste voorstellen uit het ‘Overige fiscale maatregelen 2022’(OFMdie op 1 januari 2022 in werking treden, tenzij anders is vermeld:

 • Aanpassingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke koop en financiering van een eigen woning door fiscale partners;
 • Aanpassingen eigenwoningregeling bij overlijden van een van de partners: de eigenwoningreserve van de overledene en de eventuele aflossingsstand van de overledene gaan niet meer over op de langstlevende partner of andere belastingplichtige;
 • Vereenvoudiging van aanvraagsystematiek van de WBSO-regeling en verduidelijking dat alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en waarvoor S&O-afdrachtvermindering is toegekend, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling.

De aanpassingen van de eigenwoningreling bij gezamenlijke koop en financiering van een eigen woning door fiscale partners betreffen de volgende situaties:

 • de overgang van de eigenwoningreserve (EWR) in huwelijkssituaties;
 • de inzet van de EWR bij gezamenlijke aankoop en financiering van de eigen woning;
 • de overgang van de aflossingsstand in huwelijkssituaties;
 • de inzet van een aflossingsstand bij gezamenlijke aankoop en financiering van de eigen woning;
 • de gevolgen van het oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld bij fiscaal partnerschap.

Andere wijzigingen in het wetsvoorstel OFM 2022 zijn:

 • Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-regels voor e-commerce: een negatieve btw-melding wordt daarbij aangemerkt als een verzoek om btw-teruggaaf, waardoor een afzonderlijk teruggaafverzoek niet meer nodig is. Deze maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2021;
 • Introductie van wettelijke verplichte maandelijkse gegevensuitlevering van kinderopvangorganisaties aan Belastingdienst Toeslagen.

In het ‘Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’ wordt het als loon  verstrekken van aandelenoptierechten aan werknemers fiscaal aantrekkelijker gemaakt door de mogelijkheid te bieden om het heffingsmoment te verschuiven naar het moment waarop de uit de optierechten verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Onder de huidige regeling moet de werkgever de loonheffingen over de aandelenoptierechten al inhouden en afdragen, zodra de werknemers de optierechten inruilen voor aandelen. Dit is vaak een probleem voor start-ups en scale-ups, omdat zij op dat moment vaak niet beschikken over voldoende middelen.

Op grond van de voorgestelde maatregel neemt de werkgever dan op het latere moment de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in aanmerking als loon. Dan beschikt hij of zij wel over de benodigde middelen om de loonheffingen over de aandelenoptierechten te betalen. Zo moet het ook voor start-ups en scale-ups beter mogelijk worden om personeel aan te trekken en te behouden.

Let op, het latere heffingsmoment is geen must maar een keuzerecht. Komt de huidige regeling beter uit, dan mag de werkgever die toepassen.

Het wetsvoorstel ‘Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing’ regelt de al eerder toegezegde verlaging van de verhuurderheffing per 1 januari 2022 als compensatie voor het feit dat verhuurders en woningcorporaties geen huurverhoging mogen doorvoeren in 2021. Zo wordt hun investeringscapaciteit op peil gehouden. Daarnaast wordt een extra verlaging voorgesteld. Het nieuwe tarief van de verhuurderheffing is op 1 januari 2022 0,485% (in 2021: 0,526%). Daarnaast wordt voorgesteld om de heffingsverminderingen maandelijks in plaats van per kwartaal te verhogen, te verlagen of op nihil te stellen.

Naast de hiervoor genoemde wetsvoorstellen zijn op Prinsjesdag o.a. de volgende twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer:

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01
Belastingconsulentennummer: 330826

Socials