Referenties

Vernietiging informatiebeschikking teruggedraaid door gegevensuitwisseling Nederlandse en Luxemburgse fiscus

16 augustus 2019

buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst kan een informatiebeschikking opleggen indien een belastingplichtige volgens haar onvoldoende antwoord geeft op vragen. Als de belastingrechter vervolgens meent dat de fiscus gegevens wil verkrijgen die niet zijn op te vragen, zal hij de informatiebeschikking vernietigen. Als de fiscus echter na deze uitspraak van buitenlandse fiscale autoriteiten gegevens ontvangt die een ander licht op de zaak werpen, kan de rechter zijn uitspraak herzien.

Fiscus legt een informatiebeschikking op die door rechtbank wordt vernietigd

De fiscus was op de hoogte van het feit dat een belastingplichtige begin jaren ’90 vorige eeuw een Luxemburgse rekening aanhield. Aan de man werd gevraagd of deze rekening in 2010 en 2011 nog steeds bestond en wat er was gebeurd met het saldo op de rekening. De man stelde slechts dat hij de rekening in 1994 al had opgeheven en het bedrag had overgemaakt op een Nederlandse bankrekening.  Daar nam de fiscus geen genoegen mee en legde een informatiebeschikking op. De man ging daartegen echter aanvankelijk succesvol in beroep. De informatiebeschikking werd door de rechtbank vernietigd. Het was namelijk niet aannemelijk dat de belastingplichtige uitgebreider antwoord had kunnen geven en dat hij nog over bankgegevens beschikte of deze op kon vragen.

Rechtbank herziet uitspraak omdat de fiscus nieuwe gegevens heeft ontvangen

Net daarna ontving de fiscus echter een reactie van de Luxemburgse fiscale autoriteiten op het verzoek om inlichtingen over de betreffende Luxemburgse bankrekening vanaf 1994. Het bleek dat de man in 2000 nog een behoorlijk bedrag van de rekening had overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening en de rekening pas in 2002 had opgeheven. De rechtbank herzag zijn oordeel en maakte de vernietiging van de informatiebeschikking ongedaan. De belastingplichtige moet alsnog binnen 6 weken de informatie verschaffen.