Als u in 2023 verhuisd naar een ander land bent, dan dient u het M-biljet in te vullen. Het biljet moet worden ingediend over het immigratie of emigratie jaar. Vaak ontvangt u automatisch een uitnodiging van de Belastingdienst om een dergelijk aangifteformulier in te dienen, maar soms moet dit op eigen initiatief ingediend worden. We hebben voor u een paar interessante punten op een rij gezet:

suurmond belastingadviseurs m biljet hulp

Eenmanszaak emigratie

Stel, u heeft al een paar jaar een eenmanszaak en eind 2023 bent u naar Frankrijk geëmigreerd. Vanuit hier verricht u uw werkzaamheden als Franse eenmanszaak. Maar hoe geeft u nu uw inkomsten uit 2023 aan?

Als u bijvoorbeeld emigreert en uw eenmanszaak voortzet, dan moet deze in Nederland worden uitgeschreven. Normaal gesproken moeten er jaarstukken worden gemaakt voor de Nederlandse periode in het migratiejaar. Daarna moet de Nederlandse onderneming worden uitgeschreven en moet er een onderneming in het buitenland opgezet worden. Er zal een M-biljet moeten worden ingevuld voor het jaar van emigratie. Wij kunnen u helpen om uw eenmanszaak aan te geven in het M-biljet.

Timing uitschrijving

Het is verstandig om u op tijd uit of in te schrijven bij migratie. Stel, u emigreert en vergeet uzelf uit te schrijven. U merkt dit na een jaar en u schrijft uzelf alsnog uit. Uiteindelijk krijgt u van de Belastingdienst het M-biljet over het jaar ná emigratie. Aangezien dit niet overeenkomt met de feiten zal er mogelijk een biljetwissel aangevraagd moeten worden. Dit kan een relatief lastige procedure zijn. Wij kunnen u helpen dit aan te vragen bij de Belastingdienst.

Belastingplichten en belastingvoordelen

Wij kunnen voor u het M-biljet invullen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de belastingregels. Natuurlijk wilt u niet alleen voldoen aan de belastingregels, maar ook zeker weten dat u alle mogelijke belastingvoordelen uit het biljet krijgt en dat er geen fouten gemaakt worden. Hier meer informatie over het M-biljet.

We vullen het M-biljet zo voor u in, dat er geen belastingvoordelen worden gemist, maar natuurlijk ook dat u voldoet aan uw belastingverplichtingen.

Een interessante uitspraak met betrekking tot de verplichting om aangifte te doen in combinatie met de boetemogelijkheden! Wij zijn erg benieuwd of het gerechtshof en eventueel de Hoge Raad hierover ook zo stellig zijn!

Bron: Taxence.nl

Is iemand niet uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting? En blijkt op een gegeven moment dat die belastingplichtige illegale inkomsten heeft genoten? Dan kan de inspecteur voor het niet doen van de aangifte geen vergrijpboete opleggen.

Een vermeende handelaar in designerdrugs doet aanvankelijk geen aangifte inkomstenbelasting, omdat hij geen biljet heeft gehad. Volgens de FIOD is de man betrokken bij illegale handel en heeft hij ruim € 600.000 aan inkomen genoten. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag op en een vergrijpboete wegens het opzettelijk niet doen van een aangifte.

Geen bewijs inkomen uit illegale handel

Bij rechtbank Den Haag zijn de navorderingsaanslag en de vergrijpboete in geschil.De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur niet heeft aangetoond dat de vermeende handelaar illegale inkomsten heeft genoten. De inspecteur stelt dat de handelaar over twee bankrekeningen van een bv heeft kunnen beschikken en door stortingen daarop is begunstigd. De rechtbank vindt echter dat de inspecteur hiervoor te weinig concrete feiten en omstandigheden heeft genoemd die deze conclusie kunnen rechtvaardigen. De door de inspecteur aangedragen feiten hebben onvoldoende betrekking op 2016. Ook heeft de inspecteur niet aannemelijk kunnen maken dat betalingen in een babywinkel met de bankpas van voornoemde bv zijn gedaan.

Geen opzet als belanghebbende geen aangifte hoeft te doen

De rechtbank vernietigt ook de vergrijpboete. Om een vergrijpboete wegens het niet doen van een aangifte te kunnen opleggen moet iemand opzettelijk geen aangifte hebben gedaan. Daarvan kan nooit sprake zijn in de situatie dat iemand niet is uitgenodigd om aangifte te doen.

Wet: art. 916 en 67d lid 1 AWR

Bron: rechtbank Den Haag 14 december 2023 (gepubliceerd 29 maart 2024), ECLI:NL:RBDHA:2023:20419, SGR 22/8308

Het is weer zover: de belastingaangifte 2023 kan weer ingediend worden! Voor veel belastingplichtigen zijn sommige gegevens al ingevuld. Vaak zijn deze vooringevulde gegevens echter incompleet of niet correct. Het is belangrijk om deze altijd goed te controleren en zo nodig aan te vullen.

Suurmond belastingadviseurs maart belastingaangifte 2023 internationaal belastingadvies particulier

Internationaal

Als u bijvoorbeeld bezittingen heeft in het buitenland is de kans groot dat deze informatie niet in de vooringevulde aangifte staat. Of misschien heeft u deels in het buitenland gewoond in 2023. In dit geval moet er een M-biljet worden ingevuld. Het is makkelijk om hier belastingvoordelen en optimalisatie mogelijkheden over het hoofd te zien. Heeft u bijvoorbeeld een buitenlandse werkgever en reisde u op en neer voor uw baan? Dan is het van belang om ervoor te zorgen dat de 183-dagenregeling correct toegepast wordt in uw situatie en dat u geen dubbele belasting betaalt.

Met name als u internationale aspecten in uw situatie heeft, is het verstandig om een belastingadviseur uw aangifte over 2023 te laten verzorgen die ervaring heeft met grensoverschrijdende situaties.

Belastingrente verhoogd

Of u nou internationale aspecten aan uw belastingaangifte heeft of niet; het is verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen als u verwacht een groot bedrag terug te moeten betalen. Zo voorkomt u belastingrente; dit is met name belangrijk omdat er een hoge belastingrente geldt van 7,5% per 1 juli a.s.

Ook als u een substantieel bedrag verwacht terug te krijgen van de Belastingdienst kan het handig zijn een voorlopige aanslag aan te vragen. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn.

Buitenlandse rekening in vooraf ingevulde aangifte

Staat er een buitenlandse rekening in de vooringevulde aangifte? Het saldo van buitenlandse rekeningen is in de vooringevulde aangifte meestal niet te zien. Als er de laatste 12 jaar geld op de buitenlandse rekening heeft gestaan, dan is het verstandig om dit op eigen initiatief te corrigeren. Als u buitenlands vermogen niet aangeeft dan riskeert u een boete die kan oplopen tot 300%. Neem contact op met ons en leg uw situatie aan ons voor. Hier meer over.

Het komt voor dat belastingplichtigen van de Belastingdienst te horen krijgen dat er geen aangifte gedaan hoefde te worden, terwijl het in de gegeven situatie wel verplicht was of juist gunstig was. Bijvoorbeeld voor een buitenlands belastingplichtige met Nederlands onroerend goed, of iemand met persoonsgebonden aftrekposten. 

Dit jaar heeft de Belastingdienst aangegeven dat sommige gegevens in de vooringevulde aangifte onjuist kunnen zijn, onder meer met betrekking tot een buitenlandse bankrekening. De meeste aftrekposten worden hierin ook niet meegenomen. Of u nu een bericht ontvangen heeft of niet, het is altijd verstandig om goed te kijken naar uw fiscale situatie, en of u nog besparingsmogelijkheden heeft. 

Berichten die u via de digitale Berichtenbox ontvangt, worden overigens ook nog per post verstuurd.

Wij vragen voor onze cliënten een doorlopende machtiging aan bij de Belastingdienst in plaats van de jaarlijkse machtigingen; uiteraard kan deze op enig moment weer opgezegd worden. Indien u een brief krijgt met een code voor het aanvragen van doorlopende machtigingen, ontvangen wij deze graag van u zodat wij de (aanvraag voor de) doorlopende machtiging kunnen activeren. Deze machtiging is onder meer nodig voor de ontvangst van kopie aanslagen van de Belastingdienst in ons softwareprogramma. Overigens ontvangen wij graag alsnog per e-mail kopieën van de papieren aanslagen die u ontvangt, om zeker te maken dat deze tijdig gecontroleerd worden en er geen bezwaartermijnen verlopen.

Wij verzoeken u om ook informatie over uw cryptovaluta aan ons door te geven voor de aangifte IB 2023. Cryptovaluta behoren bij het vermogen en het is verplicht om dit in Box 3 aan te geven. Wij hebben hiervoor de waarde per 1-1-2023 en 31-12-2023 nodig. Ook indien u over eerdere jaren uw cryptovaluta niet heeft opgegeven is het verstandig om dit alsnog op eigen initiatief te corrigeren. Wij kunnen u ook hierin van dienst zijn. De fiscus heeft namelijk sinds kort bevoegdheid om zelf te kijken hoeveel vermogen een belastingplichtige aan cryptovaluta heeft, op basis van een nieuwe EU richtlijn over gegevensuitwisseling. Hetzelfde is overigens ook van toepassing bij overig niet-aangeven buitenlands vermogen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de historische waarde van uw cryptovaluta in te zien, raden wij u aan elk jaar op 1 januari een screenshot te maken van uw portefeuille.

Volgens de belastingrenteregels, zal de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 rente berekenen over een te betalen bedrag voor de aangifte 2023. Deze rente bedraagt momenteel 7,5% voor de Inkomstenbelasting en 10% voor de Vennootschapsbelasting. Verwacht u een hoge aanslag en wilt u de rente hierover vermijden, neem dan contact op voor het aanvragen van een voorlopige aanslag. In geval van een teruggave vergoedt de Belastingdienst nog maar beperkt rente.

Indien u per 1 januari 2023 contant geld in huis heeft dat de drempel van € 596,– (€ 1.196,– voor fiscale partners) te boven gaat dient dit in box 3 aangegeven te worden. Met ingang van 2023 valt dit onder vermogenscategorie 1 en wordt dus op dezelfde manier belast als banktegoeden.

Zoals eerder gecommuniceerd zijn de regels met betrekking tot de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 veranderd. Met de leegwaarderatio kon in voorgaande jaren op basis van de ontvangen huur de waarde van de betreffende woning verminderd worden die gebruikt werd voor de box 3-heffing. De percentages van de leegwaarderatio worden aanzienlijk verhoogd. Waar tot 2022 de waarde verminderd kon worden tot 45% van de WOZ-waarde is dit vanaf 2023 maximaal nog 73%. Tevens mag de leegwaarderatio niet meer toegepast worden bij verhuur aan gelieerde partijen zoals uw zoon of dochter. In deze situatie moet de woning tegen de volledige WOZ-waarde vermeld worden.

Deze maatregelen en aanpassingen, samen met het hogere box 3-tarief voor onroerend goed, zorgen ervoor dat een woning in box 3, verhuurd of niet, vanaf 2023 zwaarder belast zal gaan worden. Het kan dan ook raadzaam zijn om een hogere voorlopige aanslag aan te vragen. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met ons kantoor en wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Het is overigens de bedoeling dat de box 3-heffing in 2027 weer aangepast zal worden, waarin het werkelijk rendement belast zal worden.

In de aangifte 2022 kon nog gekozen worden tussen twee methodes voor de box 3-heffing; de oude schijvenvariant en de nieuwe forfaitaire spaarvariant. In de aangifte over 2023 is deze keuze niet meer mogelijk en is het nieuwe systeem van toepassing. Hierin worden banktegoeden tegen een laag tarief belast en overig vermogen tegen een hoger tarief. Er wordt uitgegaan dat u op banktegoeden een rendement verdient van 0,92% en op overig vermogen een rendement van 6,17%. Daarnaast wordt voor schulden slechts rekening gehouden met een negatief rendement van 2,46%. Het heffingsvrij vermogen wordt berekend tegen een gewogen gemiddeld tarief. Vervolgens wordt het fictieve rendement op uw vermogen belast met 32% box 3-heffing.

Overigens zijn er nog steeds een aantal onduidelijkheden voor wat betreft de box 3-heffing, onder meer bij de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bij buitenlands onroerend goed. Daarnaast lopen er nog verdere rechtszaken inzake de gevolgen en praktische uitwerking van het Hoge Raadsarrest. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en maken bezwaar waar nodig.