Schenkbelasting

Behaal belastingvoordeel door te schenken. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Neem nu contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie, ook bij schenkingen vanuit of naar het buitenland.

Door middel van schenkingen kunt u ook voorkomen dat later een hogere erfbelasting moet worden betaald.

Schenking voor eigen woning kinderen

Vaak worden schenkingen gedaan om bij te dragen aan de aankoop van een eigen woning van de kinderen; de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. U betaalt in 2022 geen schenkbelasting over een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021). Aan deze schenking zijn wel voorwaarden verbonden. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen voltrekken. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking besteed moet zijn aan een eigen woning.

Tarieven en vrijstelling schenkbelasting

Degene die de schenking ontvangt, moet tezamen met de schenker aangifte schenkbelasting doen, maar de schenkbelasting zelf kan ook door de schenker op zich worden genomen en bij de schenking worden betrokken en dit leidt dan tot een hogere schenkbelasting. Over de schenkingen moet schenkingsbeslating worden betaald. Er is echter ook een vrijstellingsbedrag. De tarieven van de schenkbelasting zijn hetzelfde als die van de erfbelasting, maar de vrijstellingsbedragen schenkbelasting zijn anders.

In eerdere jaren reeds geschonken

Heeft u in eerdere jaren ook al gebruik gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, zoek dan goed uit welke mogelijkheden u nog heeft. Er kunnen dan andere regels gelden.

Voorbeeldsituaties schenkingbelasting

Uw ouders willen u een aanzienlijk bedrag schenken. U bent vorig jaar geëmigreerd en niet meer belastingplicht in NL. Kan de Nederlandse belastingdienst u belasten voor deze schenking? Of zullen gaan belasten voor deze schenking? Kunnen uw ouders nog ergens rekening mee houden voordat ze deze schenking doen?

Omdat de schenker in Nederland woont bent u helaas toch schenkbelasting nodig. Wellicht kunt u aanspraak maken op een vrijstelling bijvoorbeeld indien deze besteed wordt aan een eigen woning in uw woonland. Bij immigratie wordt u weer belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen.

Na jaren in de VS te hebben gewoond, denkt u erover om terug te keren naar Nederland binnen afzienbare tijd. Uw 2 kinderen wonen ook in Nederland. Uit de verkoop van uw woning komt een aardig bedrag vrij. Ook denkt u eraan om het pensioen dat in 2022 gaat starten in 1 keer uit te laten betalen. U wilt namelijk een schenking doen aan uw kinderen en kleinkinderen. U wilt graag weten hoe u deze zaken fiscaal zo gunstig mogelijk kunt regelen.

Naar het voorkomt wordt u bij immigratie zoals beoogd in de zomer van 2022 belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Dit omvat eveneens uw pensioen. Het ligt voor de hand dat er zaken zijn die u beter kunt doen voordat u belastingplichtig wordt in Nederland met name als deze zaken bijvoorbeeld niet tot belastingheffing leiden in de VS. Indien u zou kunnen schenken voordat u in Nederland woont, betalen uw kinderen geen schenkbelasting.

U krijgt van uw ouders een belastingvrije schenking om een huis te kopen. Graag wilt u een huis kopen in het buitenland. U wil weten of dit mogelijk is met de belastingvrije schenking regeling en wat de regels zijn.

De schenking ten behoeve van aankoop eigen woning valt slechts onder de vrijstelling indien het geld wordt besteed aan een woning die uw hoofdverblijf wordt. Dit kan eveneens een woning in het buitenland zijn; dit houdt dan echter wel in dat u emigreert naar dat buitenland. Uw belastingplicht in Nederland houdt dan op. Mogelijk bent u wel nog buitenlands belastingplichtig in Nederland indien er bijvoorbeeld nog inkomen of vermogen in Nederland is. Wij adviseren graag inzake de gevolgen van de emigratie en belastingplicht.

Uw vader heeft tot 2016 in Nederland gewoond en gewerkt en heeft een Nederlands paspoort. Hij woont nu weer in het buitenland, waar hij ook geboren is. Hij is echter nooit officieel geëmigreerd. Hij heeft geld geërfd in het buitenland en wil dit op zijn beurt gedeeltelijk schenken aan u.

Indien uw vader echt in het buitenland woont, dus als zijn levenscentrum in het buitenland is, is hij in feite geëmigreerd. In dat geval wordt de schenking vanuit het buitenland gedaan. Echter is uw vader Nederlands staatsburger en in dat geval zou pas na 10 jaar in het buitenland wonen geen schenkbelasting meer moeten worden betaald. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de vrijstelling indien het om een schenking aan u als kind voor een eigen woning gaat. Dit geldt indien u niet eerder gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling en er ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Uw vader moet wel nagaan of hij zich moet uitschrijven uit het bevolkingsregister als hij niet meer in Nederland woont. Indien hij zoals de inschrijving suggereert in Nederland woont dan moet hij ook aangifte doen voor zijn wereldwijde inkomen en vermogen. Deze vrijstelling houdt op in 2024.

Internationaal belastingadvies

Heeft u te maken met een internationale woon- en/of werksituatie zoals emigratie, remigratie of werken in het buitenland? Dan kan vroegtijdig internationaal belastingadvies u veel voordeel opleveren. Laat ons u helpen om uw situatie zo te structureren dat dit flinke besparingen oplevert. Wij kunnen u ook adviseren over fiscale gevolgen van het coronavirus in uw internationale situatie.

Internationaal belastingadvies voor particulieren in verschillende situaties

Internationaal belastingadvies is maatwerk doordat er veel factoren meespelen. Wilt u als particulier uw specifieke situatie aan ons voorleggen, neem dan contact op.  Wij zijn al meer dan 30 jaar specialist op het terrein van internationaal belastingadvies, zowel zakelijk als particulier. Met onze expertise en oplossingen loodsen wij u door het fiscaal optimale traject. Wij geven onder meer advies over:

Voorbeeldsituaties internationaal belastingadvies

U woont samen met uw partner in Zuid-Afrika. U werkt hier ook, maar uw partner niet. Zij wil definitief terugkeren naar Nederland. Het idee is dat zij zich dan ook inschrijft in Nederland en u niet. U wilt meer dan de helft van het jaar in Zuid-Afrika blijven werken en wonen op een vaste verblijfplaats. Daarnaast werkt u minder dan de helft van het jaar vanuit Nederland voor het Zuid-Afrikaanse bedrijf. Uw werkgever betaalt uw salaris uit in Zuid-Afrikaanse rand. U vraagt zich af of u gewoon in Zuid-Afrika belastingplichtig blijft of niet en wilt graag internationaal belastingadvies.

In uw situatie is het inderdaad verstandig dat u internationaal belastingadvies inwint. Het splitsen van belastingplicht van partners over een tweetal landen leidt namelijk meestal niet tot een situatie waarin de inspecteur meegaat indien er geen sprake is van een scheiding (van tenminste tafel en bed). Het is van belang of uw vrouw echt in Nederland gaat wonen of dat zij slechts veelvuldig in Nederland verblijft voor een specifieke reden. In dat laatste geval zou ook haar levenscentrum in Zuid-Afrika blijven. Zij hoeft zich in dat geval niet in te schrijven in Nederland, hetgeen uw fiscale situatie aanzienlijk eenvoudiger zou maken wat betreft Nederland.

U gaat volgend jaar een half jaar lang werken in Quatar. U blijft dan wel wonen in Nederland. Het bedrijf waarvoor u gaat werken is echter Zweeds. U wilt internationaal belastingadvies zodat u weet waar u op fiscaal gebied rekening mee moet houden.

Het zou fiscaal gunstig voor u zijn indien de belastingplicht in Quatar gelegd kan worden. Er hoeft namelijk geen belasting te worden betaald als u zou werken voor een lokale werkgever in de Golfstaten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als het Zweedse bedrijf waarvoor u gaat werken daar een vaste inrichting heeft of indien u vanuit een lokale pay roll uw salaris ontvangt. Anders mag Nederland als woonland heffen.

U bent op zoek naar persoonlijk internationaal belastingadvies inzake een dienstbetrekking van een jaar in Saoedi Arabië. U gaat daar ook wonen, maar uw gezin blijft in Nederland. U vraagt zich af wat de belastinggevolgen zijn en of hypotheekrenteaftrek in Nederland nog mogelijk is.

Aangezien uw gezin in Nederland blijft wonen en u nog regelmatig in Nederland zult zijn en u niet zo lang in Saoedi Arabië zult werken, blijft uw levenscentrum hier. De Belastingdienst neemt in een dergelijke situatie doorgaans het standpunt in dat u in Nederland blijft wonen en zich niet uitschrijft uit het bevolkingsregister. U blijft dan ook in Nederland belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Het inkomen uit Saoedi Arabië geeft u daarom ook op, maar op grond van het belastingverdrag mag Saoedi Arabië heffen en moet Nederland dus aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geven. Dit geldt uitsluitend voor de in Saoedi Arabië gewerkte dagen. Overige dagen mogen in het woonland worden belast. U dient aan te tonen dat er feitelijk aldaar is gewerkt. Indien deze situatie het gehele jaar duurt dan geeft de aftrek elders belasting een volledige vrijstelling voor de inkomstenbelasting. U blijft fiscaal partner en de hypotheekrente kan voor 100% aan uw partner toegerekend worden. Indien de aftrek hypotheekrente niet genoeg oplevert bij uw partner dan is het mogelijk deze bij uzelf te nemen; de niet gebruikte aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan dan worden gestald en deze leidt tot een belastingvermindering in een jaar dat u weer zelf binnenlandse inkomsten heeft. U moet er wel rekening mee houden dat u niet meer premieplichtig en zvw plichtig bent. Er moet dus een zorgverzekering in Saoedi Arabië worden geregeld. Aangezien u in Nederland blijft wonen heeft u een beschikking nodig van de SVB om aan te tonen dat u niet premieplichtig bent.

U gaat begin 2022 werken in de VAE, maar uw partner en schoolgaande kinderen blijven in Nederland. U bent van plan om zich uit te schrijven in Nederland en in te schrijven in de VAE. U vraagt zich af welk land(en) dan inkomstenbelasting zullen heffen en of uw bezittingen in Nederland nog worden belast.

U hoeft zich niet uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Aangezien uw partner en kinderen in Nederland blijven wonen, blijft uw levenscentrum naar het voorkomt in Nederland. Een soort van tafel en bed scheiding situatie wordt door de fiscus waarschijnlijk niet overgenomen, zeker ook aangezien u gezamenlijke bezittingen heeft. Er is een verdrag met de VAE en indien u uitsluitend in de VAE werkt, dan is dit verdrag voldoende om de belasting over uw salaris tot nihil te verminderen.

Sinds begin dit jaar werkt u middels een lokaal contract in Dubai. Uw partner en kinderen zullen in Nederland blijven wonen. U werkt niet alleen op locatie in Dubai, maar verblijft voor uw werk ook regelmatig in diverse andere landen op verschillende continenten. U bent waarschijnlijk korter dan 183 dagen in Dubai (en in alle andere landen). U wilt graag weten of u zich uit kunt schrijven uit Nederland en inschrijven in de VAE en of uw inkomen in Dubai belastbaar is voor Nederland.

Uw banden zijn zelfs na januari 2021 nog sterk met Nederland en dit zou erin kunnen resulteren dat de belastingdienst Nederland als uw woonland/levenscentrum blijft zien. Kunt u aangeven wat uw salaris zal zijn en hoeveel dagen u in Dubai werk, hoeveel in Nederland en hoeveel elders?

U heeft de mogelijkheid om in de UK te gaan werken voor hetzelfde bedrijf als waar u nu voor werkt in Nederland onder een lokaal UK contract. Uw gezin zal in Nederland blijven wonen en u zult indien mogelijk steeds 4 dagen per week in de UK zijn en de overige dagen thuis. U wilt graag weten hoe het zit met belasting, social security, pensioen etc.

Uw levenscentrum blijft samen met uw gezin in Nederland. In de UK wordt u buitenlands belastingplichtig. U wordt zowel belastingplichtig als premieplichtig in de UK en blijft belastingplichtig in Nederland. In Nederland moet vervolgens aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden gevraagd. Het is raadzaam om bij uw Engelse werkgever een pro-forma salarisstrook te vragen met advies hoe een en ander in de UK. Wij kunnen vervolgens de Nederlandse kant inzichtelijk maken. Mocht het uw voorkeur hebben om niet in de UK te worden verzekerd maar dit in Nederland te blijven dan is dat mogelijk; wel moet er dan ook in Nederland en salarisadministratie hiervoor worden gevoerd.

Negatieve spaarrente tips

Bij steeds meer banken is tegenwoordig sprake van een negatieve spaarrente, al vanaf € 100.000 op de spaarrekening. U krijgt dus geen rente meer over uw geld op de spaarrekening, maar moet juist een bepaald percentage betalen over uw spaargeld voor het stallen van uw geld bij de bank. Er zijn diverse manieren om negatieve spaarrente te voorkomen.

  1. De meest bekende: extra rekeningen openen: bij sommige banken kunt u bij één bank meerdere rekeningen hebben en worden de rekeningen niet bij elkaar opgeteld. Bij andere banken worden de bedragen op verschillende rekeningen bij één bank wel bij elkaar opgeteld. Uw spaargeld spreiden over meerdere rekeningen kan lastig zijn, omdat de banken niet meer zo makkelijk een nieuwe rekening voor u openen. Zeker nu steeds meer mensen gebruik willen maken van deze oplossing.
  2. Beleggen: u kunt uw geld ook beleggen; spreiden over veel verschillende investeringen is dan raadzaam, evenals het inschakelen van een goede financieel adviseur. Deze kan afhankelijk van uw gewenste risico niveau de juiste investeringen voor u uitzoeken en regelen;
  3. Renteloze lening aan uw kind verschaffen: u stalt uw geld tot maximaal € 100.000 op de spaarrekening van uw kind. Sluit wel een schriftelijke leningsovereenkomst af waarin u aangeeft dat de lening bedoeld is om negatieve rente bij de bank te voorkomen en dat u het geld altijd direct weer op kunt eisen. Extra optie: Indien u uw kind dan als tegemoetkoming het bedrag aan bespaarde negatieve rente betaalt is dit voor uw kind belastingvrij. Leg dit ‘rentebedrag’ vast in de leningsovereenkomst. Zie ook familiebank;
  4. Lening aan uw eigen BV: heeft u nog ruimte op de bankrekening(en) van uw BV? Leen dan uw privévermogen uit aan uw BV. Voorwaarde is wel dat u de BV meer rente betaalt dan de bank aan de BV in rekening brengt. Uw BV maakt dan ‘winst’ en er is sprake van zakelijk handelen. U kunt de door u aan de BV betaalde rente aftrekken in box 1 op basis van de terbeschikkingstellingsregeling. Ook in dit geval moet u dit in een leningsovereenkomst vastleggen;
  5. Lening van uw BV aan u: Heeft u juist nog ruimte op uw privé rekening, terwijl uw BV rente moet betalen aan de bank? Leen dan geld van uw BV. De BV moet dan wel in plaats van aan de bank aan u rente vergoeden. Deze rente is voor uw BV aftrekbaar. U heeft dan wel een ‘schuld’ bij uw BV maar ontvangt onbelast rente die bovendien voor uw BV aftrekbaar is. Uw banksaldo in box 3 neemt dan wel toe, maar uw schuld ook, dus per saldo wordt er (bijna) niets belast.
  6. OFGR oprichten: indien het om een aanzienlijk vermogen gaat, is het oprichten van een Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) ook een optie om negatieve spaarrente en hoge box-3 heffing te voorkomen. Hierbij wordt namelijk uitgegaan van het daadwerkelijke rendement in plaats van de box-3 heffing waarbij men een vaak ongunstig fictief rendement rekent.
  7. Mocht u reeds voornemens zijn om een schenking te doen aan uw kind(eren), dan is de negatieve spaarrente mogelijk een duwtje in de rug. U zou dan mogelijk gebruik kunnen maken van de belastingvrije schenking voor een koopwoning.
  8. Een zogenaamde ‘Inventieve constructie’ in het buitenland om uw vermogen te verhullen: deze methode is regelrechte belastingontduiking en mogelijk strafbaar. De fiscus is hier zeer alert op en heeft een speciaal programma ‘Verhuld vermogen’ waarmee in 2020 190 miljoen aan alsnog opgelegde belastingen, boetes en rente werd binnengehaald. Laat u dus niet verleiden door malafide adviseurs die u willen overhalen tot een dergelijke illegale constructie.

Bezit u box 3 vermogen boven € 100.000? Wij kijken graag met u naar fiscale mogelijkheden om te voorkomen dat u negatieve rente betaalt over een spaarrekening.

Heeft u recent of in het verleden vermogen niet aangegeven bij de fiscus? Bent u in zee gegaan met een adviseur die voor u (zoals hierboven beschreven) een inventieve constructie heeft opgezet? U wilt schoon schip maken? Wij begeleiden u vanuit onze jarenlange ervaring graag.