Inkeerregeling boete en bedrag

inkeerregeling

Met behulp van onderstaande voorbeeldberekening kunt u een globale schatting maken van het bedrag dat u moet betalen.

U kunt ons ook vrijblijvend bellen voor een telefonische inschatting van uw situatie of een afspraak maken. Als ervaren inkeerspecialist bereiken wij voor veel cliënten een lager percentage aan navordering dan gemiddeld. Ook hebben wij ervaring met de inkeerinspecteurs en hun werkwijze, waardoor de inkeerprocedure soepel en effectief kan verlopen. Uitbesteden van de inkeerprocedure bespaart u geld, tijd, en zorgen.

Indien u niet heeft ingekeerd en u krijgt van de Belastingdienst bericht dat zij vermoeden dat u niet aangegeven (buitenlands) vermogen bezit, is het belangrijk om volledige medewerking te verlenen. In de praktijk blijkt dat dit vaak de boete beperkt tot 150 tot 180% of soms zelfs lager. Wij helpen u graag om uw situatie en verzachtende omstandigheden op correcte wijze te presenteren aan de Belastingdienst, hetgeen de procedure gunstig kan beïnvloeden. In de inkeer actualiteiten houden wij u op de hoogte van alle inkeerontwikkelingen.

Voorbeeldberekening en toelichting

Stel dat een persoon gemiddeld € 350.000,- op een buitenlandse bankrekening heeft gehad, dan bedraagt de box 3 heffing 1,2% keer 12 ofwel een bedrag ad circa € 50.400. Dit bedrag dient vervolgens nog te worden verhoogd met heffingsrente; deze enkelvoudige heffingsrente kan gesteld worden op circa 4% per jaar. Grofweg kan er hiervoor vanuit gegaan worden dat de heffingsrente 1/3 bedraagt van de verschuldigde belasting of ca. € 16.800. De boete van 120% bedraagt in deze situatie € 60.480,- Het verschuldigde bedrag inclusief rente en boete is dan € 127.680,-.

De heffing bedraagt in dit geval ca. 36% van het gemiddelde verzwegen buitenlands vermogen. Stel dat er EU bronheffing is ingehouden en in deze situatie zou deze vermindering bijvoorbeeld € 7.500 bedragen dan gaat de heffing omlaag naar ongeveer 34%. Verdere verminderingen zijn mogelijk op grond van de persoonlijke situatie zoals bijvoorbeeld een niet gebruikt deel van de box 3 vrijstelling.

In 2019 betreft de verlengde navorderingsrente in principe de jaren 2007 t/m 2018. Over de jaren vóór 2007 wordt niet afgerekend; een uitzondering betreft indien indertijd uitstel is verleend voor de aangifte 2006; in dit geval zou dat jaar ook nog voor navordering in aanmerking komen.

Toelichting:

U betaalt boete, belasting en heffingsrente. U betaalt over buitenlands vermogen boete, belasting en heffingsrente met een navorderingstermijn van 12 jaar. Over de 2 meest recente jaren verzwegen inkomen of vermogen krijgt u geen boete. Over eerdere jaren krijgt 120% boete. Vanaf 1 januari 2018 geldt de normale boete ook voor de eerste twee jaar. Wanneer de inkeermelding in 2016 gedaan is, wordt normaliter ingekeerd over de periode 2005 tot en met 2016. Het gaat dan uitsluitend om het nieuwe belastingstelsel, m.a.w. de box 3 heffing. Dit betreft het forfaitaire rendement ad 4% van het buitenlands vermogen; de heffing hierover bedraagt 30%. In feite werkt deze inkomstenbelasting dan ook als een soort vermogensheffing van 1,2%.

Hier bovenop komt nog rente, door de lange periode kan deze uiteraard oplopen.
De heffing over de 12-jaars periode bedraagt dan normaal gesproken tussen de
25% en 45% van het gemiddelde verzwegen vermogen. Het kan zijn dat er nog belasting verminderende factoren zijn, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen.

De inkeerregeling vereist dat belasting wordt betaald over 12 jaar in een situatie met een buitenlandse bankrekening. 

Voor buitenlands vermogen geldt een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst gegevens zal vragen en belasting kan navorderen; voor binnenlands vermogen is dit 5 jaar. Het gaat uitsluitend om inkomen dat aantoonbaar in Nederland is verdiend, dus niet eerst in het buitenland is opgekomen. Voor Erfbelasting en Schenkbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn, zo wil de Belastingdienst. Zie echter voor een recente ontwikkeling op dit punt deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Wat zijn de fiscale gevolgen bij de inkeerregeling als u zwart geld geërfd heeft?
Indien er Nederlands successierecht c.q. erfbelasting bij is betrokken, kunnen de berekeningen aanzienlijk anders worden. In geval van een erfenis is de navorderingstermijn onbeperkt, alhoewel de rechtbank Noord-Holland laatst anders bepaalde. Zo kan bij een nalatenschap die lange tijd en bijvoorbeeld al voor de gebruikelijke navorderingsperiode is ontvangen een aanzienlijk bedrag aan successierecht zijn verschuldigd. Hierbij kan de heffing oplopen tot maar liefst 50% of zelfs hoger. (Dit komt doordat de box-3 heffing wordt vermeerderd met schenkingsrecht en/of successierecht). Het is echter toch verstandig om in deze situatie ook in te keren.

Wanneer is navordering in box 1 van toepassing?
Naheffing in box 1 kan plaatsvinden indien zwart inkomen gegenereerd is in de 12-jaarsperiode (5 jaar als sprake is van aantoonbaar binnenlands inkomen). Hierbij gelden lagere percentages zoals 60%, afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van grove schuld. Soms zijn zelfs lagere percentages zoals 25% niet ondenkbaar. De verschuldigde belasting over box 1-inkomen is sterk afhankelijk van zowel het reeds aangegeven inkomen als het verzwegen inkomen.