Eindejaarstips 2021

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste fiscale wijzigingen en besparingsmogelijkheden. Wij hopen dat u uw voordeel kunt doen met deze nieuwsbrief. Neemt u voor meer informatie en persoonlijk advies contact op met ons kantoor.

Samenvatting

Het Belastingplan 2022 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen, evenals de Overige fiscale maatregelen 2022 en vier van de zes overige wetsvoorstellen. De Eerste Kamer stemt hierover op 14 december.

Zoals verwacht komt het demissionaire kabinet niet met opzienbarende plannen voor 2022. Het betreffen grotendeels al eerder geplande wijzigingen en kleinere wijzigingen. De meer opvallende wijzigingen zijn bijvoorbeeld de afschaffing van de aftrekpost voor scholingsuitgaven en het regelen van een thuiswerkvergoeding. Verder wordt de eerste schijf in de Vennootschapsbelasting verlengd van € 245.000,– naar € 395.000,–. Voor 2023 gaat het percentage van aftrekposten in de Inkomstenbelasting weer 3% omlaag; indien het mogelijk is om aftrekbare uitgaven naar voren te halen, levert de aftrekpost dit jaar nog meer op.

Particulier

Index particuliere fiscale tips

 • Nieuwe tarieven in de Inkomstenbelasting
 • Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens
 • Vervanging aftrek scholingskosten
 • Wijzigingen eigenwoningregeling
 • Overdrachtsbelasting
 • Huurtoeslag
 • Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting voor buitenlandse arbeiders
 • Besparen in box 3 met een OFGR of BV
 • Maak gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen
 • Voorlopige aanslag
 • Overige belastingtips

Nieuwe tarieven in de Inkomstenbelasting

Er zijn geen substantiële wijzigingen in de tarieven in de Inkomstenbelasting, slechts kleine afwijkingen en inflatiecorrecties.

Box 1 – Inkomen uit werk en woning

In 2022 wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Ook dit jaar is de grens voor de eerste schijf verhoogd, namelijk van € 68.507,- naar € 69.398,-. Het tarief voor de tweede schijf blijft 49,50%. Het basistarief wordt na 2022 stapsgewijs verder verlaagd tot 37,03% in 2024. Hieronder volgt een schematische weergave van de Inkomstenbelasting in box 1 in 2021 en 2022.

Voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt nog steeds een drieschijvenstelsel. Schijf 1 gaat van 19,20% naar 19,17%. De tweede schijf gaat van 37,10% naar 37,07% en de derde schijf blijft 49,50%. Hieronder volgt een schematische weergave van de Inkomstenbelasting in box 1 in 2021 en 2022.

Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld een B.V.)

Het tarief voor het inkomen uit aanmerkelijk belang blijft 26,9%.

Box 3 – Voordeel uit sparen en beleggen

Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement.

In 2022 wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd van € 50.000,- per persoon naar € 50.650,- per persoon (€ 101.300,- voor fiscaal partners).

In 2021 is het tarief over het fictief rendement in box 3 verhoogd naar 31%. In 2022 zal dit tarief niet worden aangepast.

Hieronder volgt een schematische weergave van de vermogensrendementsheffing in 2021 en 2022.Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens

Zoals reeds in 2020 en 2021 vermeld wordt het hoogste tarief waartegen nagenoeg alle aftrekposten mogen worden afgetrokken geleidelijk afgebouwd. Het kan dan ook voordelig zijn om aftrekbare kosten waar mogelijk naar voren te halen. Belastingplichtigen waarbij het inkomen in de hoogste schijf in box 1 valt zullen geleidelijk minder fiscaal voordeel hebben van deze aftrekposten. In 2022 mogen deze aftrekposten tegen maximaal 40% in aftrek worden gebracht ten opzichte van 43% in 2021.

Dit percentage zal verder worden verlaagd tot het niveau van de eerste schijf, 37,03% in 2024. Het gaat hierbij om de volgende aftrekposten:

 • Alimentatie
 • Aftrek van scholingsuitgaven (alleen nog in 2021, zie apart hoofdstuk)
 • Aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • Aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten
 • Giftenaftrek
 • Hypotheekrenteaftrek
 • Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek)
 • MKB winstvrijstelling
 • Terbeschikkingsstellingsvrijstelling

Door deze verlaging leveren de aftrekposten in 2021 meer op dan in 2022 en de volgende jaren. Indien u in 2021 met uw inkomen in de hoogste belastingschijf valt is het derhalve raadzaam om, indien mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog voor het eind van het jaar te betalen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Vervanging aftrek scholingskosten

Vanaf het belastingjaar 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar in de Inkomstenbelasting. De fiscale aftrekpost wordt vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Dit budget zal gaan gelden voor personen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij het UWV een STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Het budget is € 1.000,- per persoon per jaar. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Alleen studiekosten die in het jaar 2021 betaald zijn, kunnen nog in de aangifte Inkomstenbelasting 2021 in aftrek worden gebracht.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Wijzigingen eigenwoningregeling

Vanaf het jaar 2022 zal de eigenwoningregeling op 3 onderdelen worden aangepast. De regeling wordt aangepast omdat er onbedoelde aftrekbeperkingen optraden bij huwelijk en partnerschap, waardoor er soms minder hypotheekrente kon worden afgetrokken. Dit kwam bijvoorbeeld voor bij mensen die samen met een partner een woning kochten, maar zelf al eerder een koopwoning hadden (en met overwaarde hadden verkocht). Of bij mensen die een koopwoning hebben en waarvan één van de partners komt te overlijden. Het wordt aangepast op de onderdelen: eigenwoningreserve, aflossingsstand en de eigenwoningschuld. Mocht dit op u van toepassing zijn, dan zijn wij graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Overdrachtsbelasting: ook rekening houden met onvoorziene omstandigheden vóór overdracht bij de notaris

Vanaf het jaar 2021 is de startersvrijstelling in het leven geroepen. Kopers tussen de 18 en 35 jaar betalen (onder bepaalde voorwaarden) voor een eigen woning eenmalig geen overdrachtsbelasting. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen betalen 2% overdrachtsbelasting. Kopers die de woning niet zelf gaan bewonen betalen 8% overdrachtsbelasting. Er was al geregeld dat kopers bij onvoorziene omstandigheden na overdracht bij de notaris wel de 2% overdrachtsbelasting konden betalen en niet de 8%, maar er was nog niets geregeld voor de periode tussen de aankoop en overdracht bij de notaris. Vanaf 1 januari 2022 wordt hier nu ook rekening mee gehouden. Scheiden de kopers bijvoorbeeld vóór de overdracht bij de notaris, maar na het ondertekenen van het koopcontract. En gaan zij daardoor niet zelf in de woning wonen? Dan betalen zij maar 2% overdrachtsbelasting en geen 8%.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Huurtoeslag

Het kabinet wil dat huurders in meer situaties huurtoeslag krijgen of behouden. Op twee punten worden de voorwaarden versoepeld. Vanaf 1 januari 2022 is de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag. Daarnaast wordt vanaf 1 januari het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt en als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting voor buitenlandse arbeiders

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan worden toegepast bij mensen met kinderen onder de 12 jaar. De voorwaarden is dat beide partners werken. Voor mensen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, telt een partner die in het buitenland woont niet mee als fiscaal partner in Nederland. Hierdoor was er in het verleden onbedoeld recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vanaf 2022 wordt de partner in het buitenland nu ook meegenomen om na te gaan of er recht is op deze heffingskorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd van maximaal € 2.815,- naar € 2.534,-.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Besparen in box 3 met een OFGR of BV

Indien u een substantieel vermogen heeft en daarmee in de hogere box 3-schijven belasting betaalt, is het wellicht een optie om een OFGR of BV op te richten om daarmee box 3-heffing te besparen. Indien u het vermogen naar deze entiteit overbrengt, dan wordt dit vermogen belast in de Vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing voor het werkelijke rendement van dit vermogen.

Het voordeel is dat dit vermogen dan niet meer in box 3 belast wordt tegen een (hoog) fictief rendement. Dit biedt vooral een voordeel voor laag renderend vermogen zoals spaarrekeningen. Wij adviseren om eerst de mogelijkheden door te spreken met een adviseur om te zien of dit in uw situatie voordeel oplevert.

U kunt ook besparen op box 3-heffing door het saldo voor de peildatum van 1 januari te verlagen, bijvoorbeeld door uitgaven, hypotheekaflossing, lijfrentestorting of betaling van de zorgverzekering naar voren te halen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Maak gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen? U heeft nog tot 31 december de tijd om deze schenkingen te verrichten. Let er hierbij op dat het geld uiterlijk op 31 december 2021 moet zijn bijgeschreven op de rekening van de ontvanger. In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen door de Coronacrisis tijdelijk met € 1.000,- verhoogd. Er geldt een algemene vrijstelling van € 3.244,-. Voor schenkingen aan kinderen is een vrijstelling van € 6.604,– van toepassing. Daarnaast zijn er nog een aantal eenmalige schenkingsvrijstellingen (voor bijvoorbeeld een studie of de aanschaf van een eigen woning).  Als u vragen heeft met betrekking tot deze vrijstellingen zijn wij u graag van dienst. Ten slotte zijn in het recente, nieuwe regeerakkoord wijzigingen opgenomen met betrekking tot de zogeheten jubelton. Klik hier voor verdere informatie over dit onderwerp.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Voorlopige aanslag – aan te raden indien u meerdere pensioenen ontvangt

Indien u van meerdere pensioeninstanties een pensioen ontvangt, dient u vaak een additioneel bedrag aan Inkomstenbelasting te betalen wanneer u een aangifte doet. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat uw totale inkomen door de diverse pensioenen in een hogere schijf valt. De pensioeninstanties zijn niet op de hoogte van uw totale inkomen en houden alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u uitkeren. Hierdoor kan het zijn dat er te weinig loonbelasting is ingehouden op de pensioenen en dat u moet bijbetalen. Om belastingrente te beperken en om het bedrag aan Inkomstenbelasting gespreid te kunnen betalen, kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is? Of gaat u binnenkort met pensioen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kijken graag voor u of het verstandig is om een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Besparing box 3

De peildatum voor het belaste box 3-vermogen is 1 januari. Om uw vermogen per 1 januari te verlagen volgen hierbij een aantal tips.

 • Bent u van plan om binnenkort grote uitgaven te doen? Zoals bijvoorbeeld de aankoop van een auto, een verbouwing aan een woning of consumptieve goederen. Dan is het wellicht verstandig om de aankoop voor 1 januari te doen. Zo verlaagd u uw totale vermogen.
 • U kunt met uw spaargeld een deel van de hypotheek op de eigen woning (box 1) aflossen. Hiermee bespaart u naast vermogensbelasting vaak ook wat hypotheekrente. Vraag uw hypotheekverstrekker naar de voorwaarden om zo boeterente te voorkomen/beperken. Ontvangt u een voorlopige teruggave in verband met de hypotheekrente? Vergeet deze dan niet te laten aanpassen aan de nieuwe situatie.
 • Indien mogelijk kunt u uw zorgverzekeraar vragen of het mogelijk is om de zorgpremie ineens te voldoen (voor 1 januari) in plaats van in termijnen te betalen. Vaak krijgt u ook nog een kleine korting voor het ineens betalen van de premie.
 • Het kan voordelig zijn om kleine schulden (tezamen lager dan de drempel van € 3.200,- per belastingplichtige) voor 1 januari af te lossen. Zo wordt het box 3 inkomen verlaagd en wordt bovendien verdere rente op deze leningen vermeden. Rente op persoonlijke leningen is meestal hoog en deze rente is fiscaal niet aftrekbaar.
 • Stort geld in een lijfrente. Geld dat gestort is een lijfrente is niet meer belast in box 3. Een storting is met name bij een pensioentekort het overwegen waard. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.
 • Indien u dit jaar nog geen schenkingen heeft gedaan, kunt u overwegen deze alsnog voor 31 december te doen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

 Overige belastingtips

 • Verwacht u dat u over het belastingjaar 2021 of 2022 belasting moet betalen? Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan, hiermee bespaart u belastingrente. U betaalt belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar word opgelegd (1 juli 2022). De belastingrente is minimaal 4%. Om er zeker van te zijn dat de aanslag tijdig wordt opgelegd adviseren wij deze voor 1 april 2022 aan te vragen. De aanslag over het belastingjaar 2021 moet ineens betaald worden. De aanslag over het belastingjaar 2022 mag u in termijnen betalen. Heeft u hierover vragen? Wij zijn u graag van dienst bij het aanvragen van een voorlopige aanslag.
 • Indien u verwacht nog een teruggave te ontvangen voor het jaar 2016, dient voor 31 december 2021 een aangifte Inkomstenbelasting over dit jaar ingediend te worden. In 2022 vervalt namelijk de 5 jaars-termijn voor het indienen van deze aangifte.
 • Bundelt u voor zover mogelijk aftrekbare kosten zoals ziektekosten en giften in één bepaald jaar. Zo wordt eerder een aftrekpost behaald en komt de drempel maar één keer in mindering op de uitgaven. Voor giften vervalt de drempel overigens helemaal indien u de gift aan een charitatieve instelling voor 5 jaar vastlegt.
 • Indien uw vermogen op de bank hoger is dan € 100.000,- kunt u te maken krijgen met negatieve rente. Om dit te voorkomen, kunt u uw geld verdelen over meerdere banken. Vraag wel naar de voorwaarden bij de diverse banken. Het kan zijn dat er al negatieve rente wordt berekend bij een bedrag lager van € 100.000,-.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Neem nu contact op.

Zakelijk

De eerste schijf in de Vennootschapsbelasting verlengd van € 245.000,- naar € 395.000,-. Vorig jaar zijn de plannen voor een investeringskorting voor het MKB (de BIK-regeling) uiteindelijk toch niet doorgegaan. Dit plan was ter vervanging van het niet doorgaan van de verlaging van de Vennootschapsbelasting. Eén en ander zal waarschijnlijk ook te maken hebben met de grote uitgaven die de overheid heeft gehad om het bedrijfsleven te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het is te hopen dat de verlaging van de Vennootschapsbelasting voor het MKB uiteindelijk toch nog door kan gaan. Voor volgend jaar is er echter in de tweede schijf juist een verhoging gepland van 25% naar 25,8%. De verlenging van de eerste schijf levert voor het MKB juist wel voordeel op. Hierdoor wordt ondernemen in een BV ook voor winsten tot bijna € 400.000 interessanter.

Index zakelijke fiscale tips

 • Wijziging box 2 en vennootschapsbelasting
 • Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Verlaging zelfstandigenaftrek
 • Introductie van onbelaste thuiswerkvergoeding
 • Aanpassing vrije ruimte
 • Aandelenopties worden als beloning aantrekkelijker
 • Gebruikelijk loon bij startups voor de DGA
 • Betalingskorting vennootschapsbelasting
 • Bijtelling elektrische auto
 • Bovenmatige schulden aanmerkelijk belang houder bij de eigen B.V.
 • Verliesverrekening vennootschapsbelasting
 • Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-regels voor e-commerce
 • Wetsvoorstellen voorkoming belastingontwijking internationale ondernemingen
 • Inschrijven UBO register
 • Overige belastingtips
 • Coronamaatregelen – uitstel van betaling vervallen

Wijziging box 2 en vennootschapsbelasting

Het tarief in box 2 wordt dit jaar niet gewijzigd. Dit betreft inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden en vermogenswinsten op aandelenbelangen boven de 5%. Het tarief blijft 26,9%.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt dit jaar verhoogd. Daarnaast worden ook de schijven aangepast. Het tarief voor de vennootschapsbelasting was 15% over de eerste € 245.000,- winst en voor winsten boven de € 245.000,- was dit in 2021 25%. In 2022 wordt het tarief 15% over de eerste € 395.000,-. Het tarief voor winsten boven de € 395.000,- wordt verhoogd naar 25,8%.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Het kabinet wil vergroenen en maakt daarom milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker voor bedrijven. Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Per 1 januari 2022 worden de steunpercentages in de Milieu-investeringaftrek verhoogd. De steunpercentages waren 13,5%, 27% en 36%. Het voorstel is om deze percentages naar respectievelijk 27%, 36% en 45% te verhogen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 afgebouwd. Het plan is om de zelfstandigenaftrek te verlagen  naar € 3.240,- in 2036. In 2021 was de maximale zelfstandigenaftrek € 6.670,-. In 2022 is de maximale zelfstandigenaftrek € 6.310,-.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Introductie van onbelaste thuiswerkvergoeding

Doordat er sinds de coronacrisis veel mensen vanuit thuis werken (en dit de werknemer indirect geld kost; meer energieverbruik, verbruik koffie etc.) heeft het kabinet besloten om een onbelaste thuiswerkvergoeding te introduceren. Hierdoor kunnen werkgevers per gewerkte dag of gewerkt dagdeel maximaal € 2,- vergoeden. De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km blijft bestaan. Ondanks de stijgende prijzen van benzine en diesel, wordt de reiskostenvergoeding niet verhoogd, maar blijft deze vergoeding € 0,19 per kilometer. De vergoedingen kunnen niet tegelijkertijd betaald worden; per dag kan of gekozen worden voor uitbetaling van de thuiswerkvergoeding of uitbetaling van de reiskostenvergoeding.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor bijvoorbeeld een bureaustoel of computerscherm kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Aanpassing vrije ruimte

De vrije ruimte was in 2020, in verband met de coronasteunmaatregelen tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000,- van de loonsom. Echter is door middel van een kamerbrief toegezegd dat deze regeling ook voor het belastingjaar 2021 zal gelden. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dan heeft u nog tot en met 31 december 2021 de tijd om bepaalde kosten belastingvrij te vergoeden aan de werknemer. Ook kan een bonus uitbetaald worden onder de vrije ruimte mits dit gebruikelijk is (mede afhankelijk van de hoogte van de bonus). In 2022 wordt het percentage weer verlaagd naar 1,7% over de eerste € 400.000,- van de loonsom.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Aandelenopties worden als beloning aantrekkelijker

Werkgevers kunnen hun medewerkers aandelenopties als loon aanbieden in plaats van het uitbetalen van salaris. Dit komt vooral voor bij bedrijven die net gestart zijn (startups), omdat zij nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te kunnen betalen. Bij aandelenoptierechten krijgt de werknemer het recht om in een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Momenteel wordt belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Het nadeel hiervan is dat de werknemer direct belasting moet betalen, terwijl zij de aandelen nog niet altijd mogen verkopen. Het voorstel van het kabinet is dat werknemers nu mogen kiezen wanneer zij belasting betalen. Vanaf 1 januari 2022 kan de werknemer nu kiezen: of belasting betalen op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn (en er dus geld beschikbaar is) of belasting betalen op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals het nu al is in 2021). Dit wetsvoorstel is voor behandeling aangehouden.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Gebruikelijk loon bij startups voor de DGA

De tijdelijke regeling voor het gebruikelijk loon voor start-ups is verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder mag de eerste 3 jaar worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Zo kan het bedrijf loonkosten besparen, zodat het bedrijf kan groeien. Deze regeling zou eerst per 2022 komen te vervallen, als uit onderzoek bleek dat de regeling niet effectief is. Het onderzoek is echter nog steeds niet afgerond waardoor de regeling verlengd kan worden.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Betalingskorting vennootschapsbelasting

Op dit moment verleent de Belastingdienst een betalingskorting als een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting die in termijnen betaald mag worden ineens wordt voldaan. Eerder was aangegeven dat de betalingskorting vanaf 2022 werd afgeschaft. Dit is echter uitgesteld naar 1 januari 2023. In 2022 kan er dus nog gebruik gemaakt worden van de korting. In de praktijk levert dit echter weinig voordeel op. De korting is namelijk gekoppeld aan de hoogte van de invorderingsrente, en deze is vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente wordt langzaam weer verhoogd (zie onderwerp ‘corona maatregelen’).

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Bijtelling elektrische auto

Zoals reeds vorig jaar aangekondigd wordt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s verder verhoogd. In 2022 wordt de bijtelling verhoogd naar 16% over de eerste € 35.000,- (dit was 12% over de eerste € 40.000,-) en 22% over het meerdere. Vanaf 2023 is het voorstel om de eerste schijf in te korten tot € 30.000,-.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Bovenmatige schulden aanmerkelijk belang houder bij de eigen B.V.

Eerder is aangekondigd dat het door de DGA lenen van zijn eigen B.V. wordt beperkt. Dit plan zou eerst met ingang vanaf 2022 worden ingevoerd. Dit is echter uitgesteld naar het jaar 2023. Daarnaast heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer gevraagd de behandeling aan te houden in verband met een bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie voor een nieuw kabinet gevoerd wordt. Verwacht kan worden dat een nieuwe regering met een verdere uitwerking komt.

Met dit plan zouden met ingang van 2023 worden leningen of rekening-courant bedragen boven een bedrag van € 500.000,- belast tegen het dan geldende tarief in box 2 (tarief 2022: 26,9%). Onder voorwaarden geldt er een uitzondering voor eigenwoningleningen. Deze regeling geld niet alleen voor de DGA zelf, maar ook voor hun partner, bloed- en aanverwanten en de partners van die bloed- en aanverwanten. In het geval van hoge leningen of rekening-courantschulden is het van belang om alvast hierop in te spelen en met aflossingen te beginnen, dan wel geld te reserveren voor de belastingafrekening.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting

Momenteel kunnen bedrijven verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of de zes opvolgende jaren. Er is geen maximum aan het te verrekenen bedrag. Vanaf 2022 kan tot
€ 1.000.000,- van de winst worden verrekend met verliezen. Daarboven kan slechts worden verrekend met 50% van de winst die de € 1.000.000,–  te boven gaat. Daarnaast komt de tijdslimiet van 6 jaar te vervallen; verliezen kunnen onbeperkt in de tijd worden verrekend. Helaas geldt de beperking voor alle Nederlandse ondernemingen, ongeacht of deze verliezen uit het buitenland afkomstig zijn. Voor kleine ondernemingen kan de langere mogelijkheid van verliesverrekening overigens juist wel een voordeel vormen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Vereenvoudiging één loketsysteem in de btw-regels voor e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe BTW-regels voor e-commerce. Dit betreft Nederlandse ondernemingen die naar consumenten verkopen in andere EU-landen. Met een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en vereenvoudigde btw-aangifte via éénloketsysteem zodat er niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet worden afdragen. De regels gelden wanneer de Nederlandse webshop een jaaromzet van € 10.000,- of meer behaalt met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten Nederland (daaronder mag Nederlandse btw in rekening gebracht worden).

De drempelbedragen voor intra-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land zijn vervallen. Er geldt nu 1 gezamenlijk drempelbedrag van € 10.000,- op jaarbasis. De ondernemer moet jaarlijks zelf het drempelbedrag in de gaten houden. Zodra de grens van € 10.000,- wordt bereikt, moet vanaf dat moment het lokale btw-tarief van het land waar de particuliere klant woont toegepast worden. In het opvolgende jaar blijft de ondernemer met lokale btw van het EU-land factureren. In het jaar daarop controleert de ondernemer op de eerste dag van het nieuwe jaar de omzet van het voorgaande jaar. Zat de ondernemer in dat jaar met de omzet onder de drempel van € 10.000,- dan mag er weer Nederlandse btw berekend worden. De ondernemer mag ook met het lokale btw-tarief van de EU-klanten blijven factureren. De buitenlandse btw-aangifte kan of per EU-land afzonderlijk worden gedaan of via het éénloketsysteem. Dit is een nieuw systeem om eenvoudig BTW aangifte te doen in één aangifte voor meerdere EU-landen.

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 wordt een negatieve btw-melding aangemerkt als een verzoek om btw-teruggaaf, waardoor een afzonderlijk verzoek om teruggaaf van de Nederlandse btw niet meer nodig is.

Ook zijn de regels veranderd voor invoer van producten van buiten de EU die in Nederland direct aan consumenten geleverd worden, het zg. dropshipping. Door het vervallen van de vrijstelling zal hier in principe gewoon Nederlandse BTW over betaald moeten worden. Ook hiervoor is een regeling waarmee de invoer-BTW veréénvoudigd aangegeven kan worden. Indien u verdere vragen heeft over deze regelingen kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Wetsvoorstellen voorkoming belastingontwijking internationale ondernemingen

Naast de hiervoor genoemde wetsvoorstellen over het Belastingplan 2022 zijn o.a. de volgende twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om mismatches en belastingontwijking bij internationale structuren tegen te gaan:

 • wetsvoorstel ‘Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’: aanpassing van de regels van zakelijke verrekenprijzen tussen internationale concerns om fiscale mismatches te voorkomen. Kortgezegd komt dit wetsvoorstel erop neer dat alleen verlaging van fiscale winst wordt toegestaan als daartegenover een verhoging staat van de buitenlandse belastinggrondslag;
 • wetsvoorstel ‘Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’: de belastingplicht voor omgekeerde hybride lichamen. Kortgezegd komt dit voorstel erop neer dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Inschrijven UBO register

Sinds 27 september 2020 is het voor (veel) ondernemers verplicht om een UBO in te schrijven in het UBO register. Het register is in het leven geroepen om te voorkomen dat er met financiële constructies illegale handelingen zoals witwassen en het financieren van terrorisme worden uitgevoerd. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten of het economische belang hebben of het feitelijk zeggenschap van de onderneming hebben.

De volgende ondernemingen moeten een UBO inschrijven in het UBO register:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid/ met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen

Als de onderneming vóór 27 september 2020 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet deze vóór 27 maart 2022 zijn ingeschreven in het UBO register. Indien de onderneming ná 27 september 2020 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet de UBO binnen één week na oprichting worden ingeschreven. Indien er wijzigingen plaats vinden in de UBO gegevens, moet dit ook uiterlijk één week nadat de wijziging van kracht is gegaan worden gewijzigd in het register.Bij de Kamer van Koophandel kan de UBO worden ingeschreven middels een online UBO-opgave. Indien u hier hulp bij nodig heeft of vragen over heeft, zijn wij u graag van dienst.Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Overige belastingtips

 • Heeft u veel spaargeld en een eigen B.V.? U kunt overwegen om dit spaargeld door middel van een agiostorting voor het einde van het jaar in de B.V. te storten. Indien de storting voor het einde van het jaar wordt gedaan, hoeft u over dat bedrag in 2022 geen box 3-heffing meer te betalen. Het is wel belangrijk dat u op de hoogte bent van de voorwaarden en gevolgen.
 • Verwacht u dat u over het belastingjaar 2022 belasting moet betalen? Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan, hiermee bespaart u belastingrente. De belastingrente is voor IB-ondernemers momenteel 4%. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt dit percentage normaliter 8%, maar dit is verlaagd naar 4% in verband met de Corona crisis. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit percentage (waarschijnlijk) weer teruggezet naar 8%.
 • Komt u erachter dat u enkele posten vergeten bent mee te nemen in uw BTW aangifte? Doe dan een suppletie aangifte. Dit kan u doen voor dit jaar of voor de afgelopen 5 jaar. Gaat het om te ontvangen of af te dragen BTW van € 1.000,- of minder, dan mag dit worden meegenomen in de eerstvolgende BTW aangifte. U hoeft hier dan geen aparte suppletie aangifte voor in te dienen.
 • Rijdt u in een auto van de zaak en gebruikt u deze auto privé? Dan moet er in de laatste BTW aangifte (in te dienen in januari 2022) een correctie worden toegepast voor het privégebruik. Dat mag op basis van het werkelijk gebruik of op basis van een forfait. Heeft u hier vragen over? Wij zijn u graag van dienst.
 • Indien u voldoende investeringen heeft gedaan om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinversteringsaftrek, maar nog niet alle investeringen heeft betaald adviseren wij u deze betalingen nog voor het einde van het jaar te verrichten zodat u voor de kleinschaligheidsinversteringsaftrek in aanmerking komt. U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wanneer het totaal aan investeringen hoger is dan €  2.400,-.
 • Heeft uw partner dit jaar meegewerkt in de zaak maar nog geen vergoeding ontvangen? Betaal dan een vergoeding uit voor het einde van het jaar. Een beloning van minimaal € 5.000,- is voor u als ondernemer aftrekbaar. Voor uw partner valt deze vergoeding in box 1. Het tarief is afhankelijk van het totale box 1 inkomen van uw partner.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Coronamaatregelen – uitstel van betaling vervallen

Per 1 oktober 2021 is het bijzonder uitstel van betaling vervallen. Alle ondernemers moeten vanaf 1 oktober 2021 weer belasting betalen zoals voor de coronamaatregelen. De tot die tijd opgebouwde belastingschulden kunt u in maximaal 60 maandelijkse termijnen aflossen.

Tijdens de coronamaatregelen rekende de Belastingdienst geen betaalverzuimboete voor het niet (op tijd) betalen van de aangiftebelasting. Deze tegemoetkoming is ook per 1 oktober 2021 komen te vervallen.

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog: 1% vanaf 1 januari 2022, 2% vanaf 1 juli 2022, 3% vanaf 1 januari 2023 en 4% vanaf 1 januari 2024.

Terug naar begin van de nieuwsbrief.

Neem nu contact op.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01
Belastingconsulentennummer: 330826

Socials