Buitenlands vermogen bekend

Indien u een brief heeft gehad van de Belastingdienst met als onderwerp “Verzoek om informatie” aangaande uw buitenlandse rekening, betekent dit dat de Belastingdienst uw buitenlands vermogen op het spoor is gekomen.

U bent verplicht om buitenlands vermogen aan te geven bij de Belastingdienst. Heeft u dit niet gedaan, dan zult u naast de verschuldigde naheffing een boete moeten betalen. Deze boete kan oplopen tot 300% en er is kans op strafrechtelijke vervolging.

Brief gehad van de Belastingdienst

Als de fiscus op de hoogte is van uw buitenlands vermogen, moet u een Verklaring Buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst. Dit is geen normale aangifte en ook geen normale inkeerregeling. Wij begeleiden u graag bij dit proces.

Boete beperken

Indien u in deze situatie verkeert, is volledige medewerking en openheid van zaken noodzakelijk. Ook is het van belang om verzachtende omstandigheden aan te dragen. U dient dezelfde gegevens aan te leveren als bij de inkeerregeling. Evenals bij de inkeerregeling is het voor u zeer waarschijnlijk voordeliger om dit proces uit te besteden aan een gespecialiseerde belastingadviseur. Onze belastingadviseurs hebben ruime ervaring en weten hoe zij op de juiste wijze uw situatie moeten presenteren aan de inspecteur. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om uw boete te beperken.

Pakkans steeds groter
Het is te verwachten dat de Belastingdienst op korte termijn meer personen met verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, aangezien er naast informatie-uitwisseling met banken in het buitenland ook actief onderzoek wordt verricht naar transacties met buitenlandse betaalkaarten.

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Staat er dit jaar bij u ook opeens een buitenlandse rekening vermeld in de vooraf ingevulde aangifte? U bent niet de enige. Verontruste telefoontjes over dit onderwerp zijn bij ons aan de orde van de dag. Zo belde er laatst iemand in paniek op over een rekening. Die zou niet meer actief zijn, maar achteraf gezien bestaat de rekening toch nog. Het saldo is echter gering, dus deze persoon hoefde zich geen zorgen te maken. Maar wanneer moet u wel echt actie ondernemen? Leg uw situatie aan ons voor zodat we u van advies kunnen voorzien.

Wat moet ik doen of juist niet doen?

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul, of er nu wel of geen saldo op staat. Als het saldo nul gewoon klopt, dan is er in principe geen reden om zorgen te maken. Verwijder de rekening of laat nul staan; er komen dan in de regel geen vragen meer. Mochten er toch nog vragen komen, dan is het wel fijn om een bewijs te kunnen leveren dat het saldo nul is. Daar zijn we u graag mee van dienst. We nemen dan het contact met de Belastingdienst, wat vaak moeizaam en langzaam is, van u over.

Geen reden om u zorgen te maken dus. Maar heeft er de laatste 12 jaar wel geld gestaan op uw buitenlandse rekening? Dan raden wij u aan om verdere actie te ondernemen.

Mocht er de laatste 12 jaar dus wel geld op uw rekening hebben gestaan, is het niet juist om akkoord te gaan met een saldo op nul. U loopt dan het risico op een boete van minimaal 150% en maximaal 300%. De fiscus heeft er namelijk wel inzage in of er wel of geen saldo op de rekening staat, ondanks dat het saldo in de vooraf ingevulde aangifte op nul is gezet.

Hoe zit het met het heffingsvrije bedrag ?

Als het totaal van de binnenlandse en/of buitenlandse saldi onder het heffingsvrije bedrag valt hoeft er niet ingekeerd te worden:

2022€ 50.650
2021€ 50.000
2020€ 30.846
2019€ 30.360
2018€ 30.000
2017€ 25.000
2016€ 24.437
2015€ 21.330
2014€ 21.139
2013€ 21.139
2012€ 21.139
2011€ 20.785

Ligt het bedrag boven deze grens?

Ligt het bedrag boven deze grens? Dan helpen wij u graag met de verdere stappen. Het is dan namelijk zaak om zo snel mogelijk alsnog melding te maken van uw vermogen. Di is eigenlijk niet meer de officiële inkeerregeling, omdat de fiscus reeds op de hoogte is van uw niet opgegeven vermogen. Maar de fiscus kan bij het alsnog aangeven van verzwegen buitenlands vermogen nog steeds eigen initiatief, medewerking en openheid van zaken belonen. Onze ervaring is dat de Belastingdienst hierbij een lagere boete kan opleggen. Bij volledige transparantie en medewerking van uw kant – bijvoorbeeld middels een gedetailleerd navorderingsvoorstel – is een boetepercentage van 135% niet ongewoon.

Maar hoe komt het dat een buitenlandse rekening opeens in de vooraf ingevulde aangifte staat vermeldt?

Doordat de fiscus wederom over nieuwe informatie beschikt over buitenlandse rekeningen kan het zijn dat bij u dit jaar voor het eerst een buitenlandse rekening staat vermeld.

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul. Bij navraag bij de fiscus gaf deze aan wel inzage te hebben of er wel of geen saldo op de rekening staat, dit is echter niet eenduidig per belastingplichtige. Er is daarom besloten om bij alle betreffende belastingplichtigen de buitenlandse rekening te vermelden in de vooraf ingevulde aangifte en het saldo op nul te stellen.

In sommige gevallen gaat het om een bankrekening waar u echt al meer dan 12 jaar geen gebruik van heeft gemaakt en waar al lang niets op staat. Het kan echter ook gaan om een rekening waar u de afgelopen 12 jaar nog geld op had staan.

Inkeerregeling

Heeft u buitenlands vermogen (gehad) dat u alsnog wilt aangeven? Is de Belastingdienst op de hoogte van uw buitenlandse rekening? Wilt u weten wat uw mogelijkheden nu nog zijn om gebruik te maken van de inkeerregeling? Onze adviseurs helpen u graag om uw fiscale situatie weer onder controle te krijgen.

Voor welke jaren geldt de inkeerregeling nog?

Alhoewel inkeren officieel alleen nog mogelijk is voor box 1-inkomen, zijn er volgens overgangsrecht nog wel mogelijkheden om ook bij box 3 vermogen (box 2) de boete te beperken. Wij kijken graag naar uw situatie en mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2020 is bepaald dat er geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of dat in het binnenland is opgekomen. De inkeerregeling geldt niet meer voor binnenlands box 3-inkomen en is ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).)  Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren. In de praktijk blijken de regels en richtlijnen dus echter onduidelijk en hangt het van de situatie af.

Voor de duidelijkheid: wat is de betekenis van de inkeerregeling?

De inkeerregeling is een regeling voor particulieren die geld bij een buitenlandse bank ondergebracht hebben, maar dit niet aan de fiscus gemeld hebben. Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, contante gelden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.

Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de fiscus weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld.

Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en belastingrente. De belasting bestaat doorgaans uit box 3 belasting over de afgelopen 12 jaren (buitenland), c.q. 5 jaren bij binnenlands verzwegen vermogen. Voldoet u officieel niet meer aan de voorwaarden voor de inkeerregeling? Ook in dat geval kunnen wij u mogelijk helpen om een zo gunstig mogelijke afloop te bewerkstelligen.

Steeds grotere pakkans

De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Er zijn informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Recent verkreeg de Belastingdienst 1,5 miljoen signalen uit 110 landen van buitenlandse banken over buitenlandse rekeningen die gekoppeld zijn aan een Nederlandse belastingplichtige. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij presenteren uw situatie op de juiste wijze bij de Belastingdienst om een boete zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen u ook helpen indien u reeds de inkeermelding heeft gedaan en begeleiding nodig heeft bij de verdere procedure. Mocht de Belastingdienst wel al op de hoogte zijn van uw buitenlandse vermogen, dan staan wij u graag bij met advies. Het is dan van groot belang verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hiermee kunnen wij wellicht de boetes nog beperken.

Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met het begeleiden van mensen met verzwegen vermogen bij het alsnog aangeven hiervan door middel van de inkeerregeling; ook indien de Belastingdienst er zelf achter is gekomen. Wij hebben in veel gevallen een (veel) lager percentage bereikt dan de 40 tot 60% heffing over het gemiddelde vermogen in de inkeerperiode dat gebruikelijk is bij inkeer. In de gunstigste gevallen kan de schade beperkt blijven tot onder de 25%. Wij zijn namelijk bekend met alle mogelijkheden tot belastingvermindering, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden buitenlandse belastingen.  Ook hebben wij goede contacten met vaste contactpersonen bij de belastingdienst en zijn wij bekend met hun werkwijze waardoor de inkeerprocedure effectief verloopt. Wij nemen alle onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie. U kunt op ons rekenen als een betrouwbare en ervaren tussenpersoon. Wij zijn tevens goed op de hoogte van de complicaties van erfrecht en erfbelasting bij inkeersituaties. Mocht u zich afvragen of u een advocaat of belastingadviseur nodig heeft, dan helpt dit artikel wellicht bij uw overweging.

Voorbeeldsituaties inkeerregeling

U heeft 18 jaar geleden bij verkoop van uw woning de overwaarde overgeboekt naar een rekening in het buitenland. Van dit bedrag koopt u daar een huis en auto en de rest blijft op de rekening staan om de vaste lasten van te betalen. In deze woning woont u een gedeelte van het jaar. Een aantal jaren geleden heeft u de buitenlandse woning echter weer verkocht en de opbrengst op een nieuwe buitenlandse rekening gestort waarvan u geld gebruikt als u daar op vakantie bent. Al deze jaren heeft u dit buitenlandse vermogen niet opgegeven. U realiseert zich dat het gezien de toenemende informatie-uitwisseling tussen landen verstandiger is om gebruik te maken van de inkeerregeling. Aangezien u altijd online uw bankzaken heeft gedaan, verwacht u dat het een probleem zal zijn om alle afschriften uit het verleden boven tafel te krijgen.

Het advies zou inderdaad zijn zo spoedig mogelijk in te keren teneinde de meeste kans te hebben op een tijdige inkeermelding. Hierbij liggen de boetes op 120% (voor de periode vóór 2009 kunnen meestal lagere boetes worden behaald) waarbij de laatste twee jaar van de 12-jarige inkeerperiode doorgaans boetevrij zijn. Als gevolg van de afschaffing van de inkeerregeling sinds 1 januari 2018 kan dit anders liggen qua boetes. Krachtens overgangsrecht geldt de inkeerregeling wat betreft naheffing inkomstenbelasting nog wel voor jaren voor 2018. Indien de fiscus al wel informatie heeft is normaliter het inkeerstadium voorbij en bedragen de boeten over 12 jaar tussen 150 en 200% (300% komt niet vaak voor). In beide situaties rekent de fiscus overigens ook heffingsrente bij over de na te vorderen box 3-heffing. Mogelijk kunt u voor de periode dat u buitenlands onroerend goed had, aftrek ter voorkoming van dubbele belasting krijgen. Datzelfde kan gelden voor aldaar ingehouden bronbelasting. Indien u nu zo spoedig mogelijk tenminste de inkeermelding doet bij de coördinerende inspectie te Breda heeft u in ieder geval een ‘voet tussen de deur’ door de inkeermelding. Na melding en bevestiging hiervan door de Belastingdienst, meestal binnen 10 dagen, is er tijd om de bankstukken zo compleet mogelijk te krijgen en eventueel benodigde schattingen te doen. U kunt hiervoor waarschijnlijk uitstel krijgen tot wel een jaar of langer. Wij kunnen uiteraard het gehele bovenstaande traject overnemen, inclusief communicatie met de fiscus en/of bank.

In 2005 is het buitenlandse huis van uw vader na zijn overlijden op uw naam gekomen. In 2021 heeft u het huis verkocht. U vraagt zich af hoe u dit op kunt nemen in de belastingaangifte 2021. U heeft het huis nooit eerder opgegeven in uw belastingaangiften.

Naar het voorkomt was het huis in uw bezit en maakte dit deel uit van uw box 3 grondslag. Indien de woning niet was vermeld dan zal onderzocht moeten worden of er gebruik kan worden gemaakt van de inkeerregeling. Het maakt ook nog uit of er een bijbehorende bankrekening in Italië was en wat de opbrengst van het huis is geweest.

Op advies van de Zwitserse bank heeft u in 1999 een Zwitserse Stichting (Stiftung) geopend en daarin uw zwarte geld in ondergebracht. U kunt echter niets met het geld en u wordt ook steeds benauwder door de toenemende informatie-uitwisseling tussen onder andere Zwitserland en de Nederlandse fiscus. U vraagt zich af of u in uw situatie ook nog gebruik kan maken van de inkeerregeling en wat de gevolgen zijn als u dit niet doet.

Het risico dat de fiscus uw Zwitserse stichting op het spoor komt, wordt inderdaad steeds groter. Waren de Zwitserse banken destijds nog scheutig met advies over hoe u zogenaamd legaal zwart geld kon onderbrengen, nu werken zij mee indien door de Nederlandse fiscus wordt gevraagd om informatie over buitenlandse rekeninghouders. In uw situatie kunt u het beste zo snel mogelijk de Zwitserse stichting opheffen en gebruik maken van de inkeerregeling. In de regel behandelt de fiscus uw stichting dan als transparant voor de inkomstenbelasting en wordt er geen vennootschapsbelasting nagevorderd. Indien u geen actie onderneemt, loopt u het risico dat de fiscus de stichting op het spoor komt en zelfs dat er vervolgens vennootschapsbelasting wordt nagevorderd. U dient dan mogelijk ook jaarrekeningen te overleggen die nooit zijn gemaakt aangezien het geen echte stichting is. Ditzelfde risico lopen bijvoorbeeld ook personen die een Liechtensteinse Anstalt hebben of een Limited op de Virgin Islands of een ander exotisch belastingparadijs. Na voltooing van de inkeerprocedure kunt u dan uw geld naar Nederland halen. Vergeet dan niet vooraf aan de NL bank te melden dat de inkeerregeling op het bedrag is toegepast. Anders loopt u het risico dat de bank een MOT-melding (bij verdachte transacties) doet.

Uw echtgenote komt uit Spanje en recentelijk heeft zij een erfenis ontvangen in verband met het overlijden van haar ouders. De erfenis bestaat uit onroerend goed en een bijbehorende bankrekening. Omdat het voornamelijk gaat om onroerend goed heeft u nog geen melding hiervan gedaan in de aangifte. U heeft immers nog niets ontvangen van de Belastingdienst. Is dit echter wel de juiste gedachte en handelswijze?

Desondanks bent u met ingang van het overlijden gerechtigd tot de erfenis en maakt deze deel uit van uw belastingaangifte. Voor de woning geldt mogelijk aftrek elders belast, maar niet voor uw deel van de bijbehorende bankrekening. Het is dan ook zaak om op korte termijn een inkeermelding te doen om uw situatie voortvarend te corrigeren.

U heeft gewerkt voor een Amerikaanse werkgever met een vaste inrichting in Nederland. De opties die u kreeg van uw werkgever zijn wel in de Nederlandse salarisadministratie verantwoord. U heeft deze Amerikaanse aandelen echter vergeten in de aangifte te melden. Toen u zich dit realiseerde vroeg u zich toch af of hoe dit op te lossen is en of de inkeerregeling in uw situatie een optie is.

U bent belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen, dus ook voor de aandelen die u zou kunnen verkopen en te gelde maken. Het is dan ook verstandig om deze aandelen zo spoedig mogelijk te melden, zodat u zelf het initiatief neemt met betrekking tot correctie.

Recent heeft u voor uw vader een brief ontvangen van de Belastingdienst met als onderwerp ‘verzoek om informatie’ aangaande een bankrekening in Zwitserland. Vanwege de slechte geestelijke gezondheid van uw vader regelt u zijn geldzaken, maar u was niet op de hoogte van deze bankrekening. Uw moeder is niet meer in leven. Uw ouders hebben hun hele leven hard gewerkt en zuinig geleefd en u vermoedt dat uw vader voor hun oude dag heeft willen sparen. U vraagt zich af hoe u nu een boete kan beperken en hoe alles op orde kan worden gemaakt.

Aangezien de Belastingdienst reeds een brief betreffende de Zwitserse rekening heeft verzonden, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de gewone inkeerregeling. De fiscus is namelijk al op de hoogte van het verzwegen vermogen. Wel kan er alsnog een melding worden gedaan van verzwegen buitenlandse vermogensbestanddelen. Alle gegevens met betrekking tot de bankrekening, herkomst van het geld, eventuele opnames etc. moeten helder en op de juiste wijze worden gepresenteerd, zodat de Belastingdienst een zo volledig mogelijk beeld krijgt. Ook kunnen verzachtende omstandigheden worden aangedragen. Hiermee kan de boete en navordering nog zoveel mogelijk worden beperkt.

Vaak denkt men dat het veiliger is om zwart geld contant te bewaren dan op een buitenlandse bankrekening te zetten. Of men heft de buitenlandse rekening op en bewaart daarna het contante geld. Echter, vooral indien er sprake is van contant zwart geld, kan dit de bezitters veel problemen opleveren. Deze op waargebeurde feiten gebaseerde voorbeeldsituaties getuigen hiervan. Iemand heeft zwart geld in zijn tuin begraven. Zijn vrouw weet van niets. Als hij na jaren het geld opgraaft, blijkt het letterlijk zwart geld te zijn. De zak was niet goed afgesloten en door oxidatie is het papiergeld zwart geworden. Aangezien geld geld is in Nederland (als het maar compleet is) brengt de man het naar De Nederlandse bank om het om te ruilen. Hij heeft pech; de bank doet melding van het geld en er wacht hem een flinke boete en naheffing. Bovendien heeft hij thuis zijn vrouw heel wat uit te leggen, aangezien ze altijd geld tekort kwamen en zuinig moesten zijn. Een andere man had zijn huis in het buitenland verkocht en kreeg het geld cash in handen. Dit bewaarde hij in een kluis in zijn huis in Nederland. Hij geeft hiervan 100 euro aan de schoonmaakster, om vervolgens een paar dagen later te ontdekken dat de kluis leeg is. Een andere triest verhaal is dat van de man die al zijn zwarte spaargeld in Zwitserland had opgenomen en in een koffer mee over de grens had genomen. Onderweg is hij overvallen door nepagenten en al zijn geld kwijtgeraakt. Tot slot het echtpaar dat hun zwarte geld op een veilige plek in de tuin begraven had, maar wel erg dicht bij de erfgrens. Na afloop van de graafwerkzaamheden door hun nieuwe buren kregen zij van hen te horen dat er geld gevonden was op de grens van hun twee tuinen en dat zij beiden misschien wel recht op het geld hadden. Intussen was het ‘veilig’ bij de politie.

In deze laatste drie gevallen kunnen zij naar de politie gaan, maar zullen zij in dat geval eerst een inkeermelding moeten doen. Het probleem dat zich dan voordoet is dat de fiscus precies zal willen weten waar het geld vandaan komt, hoe het verdiend is, wat het oorspronkelijke bedrag was en wat er is uitgegeven. Dit is vaak lastig om te reconstrueren en zeker om bewijs te leveren. Het komt voor dat een wantrouwende inspecteur de verklaring vervolgens niet aanneemt, maar het aannemelijk vindt dat het bedrag nog hoger is geweest. Zie dan maar eens te bewijzen wat het werkelijk is geweest. De boete en naheffing die dan volgen zijn fors. Uiteraard hangt dit ook af van waar het geld is opgekomen. Is het geld dat eerst op een buitenlandse spaarrekening heeft gestaan, dan geldt in de regel een navorderingstermijn van 12 jaar. Is het geld in Nederland opgekomen? Dan geldt vijf jaar. Verder maakt het uit of het spaargeld was dat zwart werd door overbrenging naar het buitenland (alleen box 3) was of geld dat zwart is verdient (box 1 en box 3).

Staat er dit jaar bij u ook opeens een buitenlandse rekening vermeld in de vooraf ingevulde aangifte? U bent niet de enige. Verontruste telefoontjes over dit onderwerp zijn bij ons aan de orde van de dag. Zo belde er laatst iemand in paniek op over een rekening. Die zou niet meer actief zijn, maar achteraf gezien bestaat de rekening toch nog. Het saldo is echter gering, dus deze persoon hoefde zich geen zorgen te maken. Maar wanneer moet u wel echt actie ondernemen? Leg uw situatie aan ons voor zodat we u van advies kunnen voorzien.

Wat moet ik doen of juist niet doen?

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul, of er nu wel of geen saldo op staat. Als het saldo nul gewoon klopt, dan is er in principe geen reden om zorgen te maken. Verwijder de rekening of laat nul staan; er komen dan in de regel geen vragen meer. Mochten er toch nog vragen komen, dan is het wel fijn om een bewijs te kunnen leveren dat het saldo nul is. Daar zijn we u graag mee van dienst. We nemen dan het contact met de Belastingdienst, wat vaak moeizaam en langzaam is, van u over.

Geen reden om u zorgen te maken dus. Maar heeft er de laatste 12 jaar wel geld gestaan op uw buitenlandse rekening? Dan raden wij u aan om verdere actie te ondernemen.

Mocht er de laatste 12 jaar dus wel geld op uw rekening hebben gestaan, is het niet juist om akkoord te gaan met een saldo op nul. U loopt dan het risico op een boete van minimaal 150% en maximaal 300%. De fiscus heeft er namelijk wel inzage in of er wel of geen saldo op de rekening staat, ondanks dat het saldo in de vooraf ingevulde aangifte op nul is gezet.

Hoe zit het met het heffingsvrije bedrag ?

Als het totaal van de binnenlandse en/of buitenlandse saldi onder het heffingsvrije bedrag valt hoeft er niet ingekeerd te worden:

Ligt het bedrag boven deze grens?

Ligt het bedrag boven deze grens? Dan helpen wij u graag met de verdere stappen. Het is dan namelijk zaak om zo snel mogelijk alsnog melding te maken van uw vermogen. Di is eigenlijk niet meer de officiële inkeerregeling, omdat de fiscus reeds op de hoogte is van uw niet opgegeven vermogen. Maar de fiscus kan bij het alsnog aangeven van verzwegen buitenlands vermogen nog steeds eigen initiatief, medewerking en openheid van zaken belonen. Onze ervaring is dat de Belastingdienst hierbij een lagere boete kan opleggen. Bij volledige transparantie en medewerking van uw kant – bijvoorbeeld middels een gedetailleerd navorderingsvoorstel – is een boetepercentage van 135% niet ongewoon.

Maar hoe komt het dat een buitenlandse rekening opeens in de vooraf ingevulde aangifte staat vermeldt?

Doordat de fiscus wederom over nieuwe informatie beschikt over buitenlandse rekeningen kan het zijn dat bij u dit jaar voor het eerst een buitenlandse rekening staat vermeld.

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul. Bij navraag bij de fiscus gaf deze aan wel inzage te hebben of er wel of geen saldo op de rekening staat, dit is echter niet eenduidig per belastingplichtige. Er is daarom besloten om bij alle betreffende belastingplichtigen de buitenlandse rekening te vermelden in de vooraf ingevulde aangifte en het saldo op nul te stellen.

In sommige gevallen gaat het om een bankrekening waar u echt al meer dan 12 jaar geen gebruik van heeft gemaakt en waar al lang niets op staat. Het kan echter ook gaan om een rekening waar u de afgelopen 12 jaar nog geld op had staan.

U kunt contact met ons opnemen voor advies over uw mogelijkheden en begeleiding bij het alsnog aangeven van buitenlandse rekeningen.