Nederlands pensioen in het buitenland en belasting

U bent van plan om binnenkort te emigreren of heeft dit al gedaan. Wat gebeurt er met uw pensioen als u in het buitenland woont? Blijft uw pensioen belast in Nederland of wordt dit belast in uw nieuwe woonland?

Vroegtijdig belastingadvies kan u geld besparen

Het verdient hoe dan ook aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te vragen hoe uw emigratie de belastingheffing over uw pensioen beïnvloedt. Neem contact met ons op voor advies over uw situatie. Wij kunnen u ook helpen met een verklaring niet afgetrokken premies. Lees ook of u mogelijkheden heeft met om uw buitenlands pensioen deels onbelast te ontvangen in Nederland.

Afhankelijk van belastingverdragen

In welk land uw pensioen belast wordt is geheel afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland met dit bepaalde land heeft gesloten. In het verdrag wordt bepaald in welk land bepaald inkomen en vermogen belast mag worden. In sommige belastingverdragen is dit vrij eenvoudig geregeld, in andere verdragen ligt dit veel ingewikkelder. Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Frankrijk beslaat bijvoorbeeld maar één zin, terwijl ditzelfde artikel in het verdrag met België 8 subartikelen bevat. In het verdrag met de Verenigde Staten is het pensioen nog uitgebreider geregeld.

Saldoverklaring

Bij een eventuele afkoop van een pensioen is het mogelijk om een zogenaamde saldoverklaring te vragen. Dit is met name relevant als niet alle premies tot aftrek zijn gekomen in de buitenlandse periode. De pensioenverzekeraar zal op basis van deze verklaring minder belasting inhouden.

Welk soort pensioen

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een sociale-zekerheidspensioen (AOW), een overheidspensioen zoals ABP en een particulier pensioen of lijfrente. Per uitkering dient dan te worden bekeken waar deze belast is, soms is dit niet eenduidig en zijn verschillende interpretaties mogelijk. Soms is in een speciaal protocol als bijlage van het verdrag nog specifieke regels opgenomen wat de belasting nog weer ingewikkelder maakt. Ook kan het verschil maken of een opgebouwd pensioen regulier wordt uitgekeerd of dat het gehele bedrag ineens (als een lumpsum) wordt uitgekeerd.

Na uw emigratie is de premieheffing over uw pensioen vrijwel nooit toegewezen aan Nederland. U betaalt hierdoor uitsluitend belasting (in de eerste schijf in 2017 8,9%); bij – vooral – een laag pensioen uit Nederland kan het derhalve voordelig zijn als de belastingheffing op basis van het verdrag aan Nederland wordt toegewezen.

Neem nu contact met ons op voor een adviesgesprek.

Emigreren en belasting

Emigreren en belasting; hoe zit dat? Inzake emigratie en belasting zijn er vaak nog een aantal zaken te regelen die u voordeel op kunnen leveren.

Binnenlands of buitenlands belastingplichtig?

Als u naar het buitenland verhuist, kunt u in sommige gevallen kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige voor het emigratiejaar en in de jaren erna. Of dit voor u voordelig is, hangt zeer af van uw situatie. Bij binnenlandse belastingplicht wordt al uw inkomen, ook het buitenlandse, belast. Daarvoor mag u dan ook gebruik maken van de voorzieningen in het Nederlandse belastingstelsel, zoals aftrek van hypotheekrente. Bij buitenlandse belastingplicht mag u dit laatste niet en wordt alleen uw Nederlandse inkomen belast.

Ook is soms bijvoorbeeld een beroep op de zogenaamde detacheringsregeling mogelijk waardoor de hypotheekrenteaftrek behouden kan blijven indien u uw Nederlandse woning voor uzelf ter beschikking houdt.

M-biljet correct invullen belangrijk

De aangiftebiljetten (M-biljet) in een emigratiejaar of immigratie jaar zijn beduidend gecompliceerder dan een reguliere aangifte. Dit biedt echter ook meer mogelijkheden tot belastingbesparing, mits uiteraard de aangifte op correcte wijze is ingevuld.

Wat in uw situatie mogelijk is hangt af van een groot aantal factoren.

Onze expertise op het gebied van internationaal belastingadvies kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. Mogelijk bent u gedurende uw buitenlandse periode blijvend in Nederland belastingplichtig en is jaarlijks een aangifte vereist. In deze situatie, en ook indien u na verloop na tijd weer vanuit het buitenland naar Nederland wilt terugkeren, bieden wij deskundig advies.

Voor verdere informatie over emigreren en belasting en onze diensten op dit gebied, neem contact met ons op.

Voorbeeldsituaties emigreren en belasting

U gaat begin volgend jaar werken voor een Duitse organisatie. U gaat echter niet in Duitsland werken, maar wordt geplaatst in Rwanda. U gaat daar wonen samen met uw man, die net met pensioen is. U heeft nog wel een koopwoning in Nederland die u aan wilt houden. U vraagt zich af of het verstandig is om formeel te emigreren en in hoeverre u dan nog in Nederland belastingplichtig bent? Ook wilt u graag weten wat de gevolgen zijn voor uw AOW en zorgverzekering

Naar het voorkomt is uw situatie in feite een emigratie naar Rwanda. Uw levenscentrum verplaatst zich namelijk daadwerkelijk vanuit Nederland naar Rwanda. Een uitschrijving (formele emigratie) vanuit Nederland geeft duidelijkheid wat betreft uw belastingplicht terwijl u indien u in Nederland blijft wonen te maken zult hebben met regels voor voorkoming van dubbele belasting. Met Rwanda is bovendien geen verdrag en daarnaast is uw werkgever weer in een ander land gevestigd het geen belastingtechnisch de nodige complicaties met zich mee zal brengen. Voor uw koopwoning dient u nog wel een Nederlandse belastingaangifte te doen. Blijft de woning in NL ter beschikking of is het de bedoeling deze te verhuren? Indien u deze niet gaat verhuren, kan de woning in de regel Nederland in box 1 blijven, anders in box 3. AOW opbouw is inderdaad niet meer aan de orde maar kan eventueel vrijwillig worden doorbetaald. Omdat de uitkomst hiervan in de toekomst maar onzeker is adviseren wij dit doorgaans niet. U dient een zorgverzekering te hebben via de Duitse werkgever of eventueel een expat verzekering. U heeft geen recht op een Nederlandse zorgverzekering (zelfs niet indien u in Nederland ingeschreven zou blijven).

U bent in het proces van emigratie naar Noorwegen. U wilt ter voorbereiding graag weten hoe u kunt voorkomen dat u teveel (dubbele) belasting betaalt.

Bij emigratie is het van belang om de banden met Nederland te onderzoeken en met name in hoeverre deze blijven bestaan na emigratie. Indien u en uw familie vertrekken en zich uitschrijven en er is geen inkomen of woning meer in Nederland dan eindigt in de regel de belastingplicht in Nederland en bent u alleen nog belastingplichtig in Noorwegen. In dat geval zijn er ook geen problemen met dubbele belasting.

Wij emigreren volgend jaar naar Zweden en willen graag informatie over de fiscale gevolgen en mogelijkheden. Waar moeten we allemaal rekening mee houden. Kunt u ons ook adviseren over de Zweedse belasting?

Het is van belang dat de binnenlandse belastingplicht overgaat in buitenlandse belastingplicht (bijvoorbeeld als er nog banden met Nederland blijven bestaan zoals een woning of onderneming) c.q. dat de binnenlandse belastingplicht eindigt. In het emigratie jaar dient een aangifte M te worden ingediend waarin deze overgang juist dient te worden weergeven. Zaken die bij emigratie spelen zijn bijvoorbeeld een tijdsevenredige vermindering van premieheffing, conserverende aanslag, stopzetten van een voorlopige teruggave (bijvoorbeeld i.v.m. hypotheekrente aftrek). Verder dient er een beslissing te worden genomen wat er met de eigen woning (indien aan de orde gebeurd); blijft deze in box 1 of verhuist deze naar box 3 of wordt deze wellicht verkocht. Voor wat betreft de Zweedse kant dient u eveneens met een Zweedse adviseur te overleggen met name indien er nog zaken in Nederland achterblijven.

183-dagenregeling

Werkt u meer of minder dan 183 dagen in het buitenland? Kijk of de 183-dagenregeling voor u geldt en hoe u belastingvoordeel kunt behalen.

Werkt en verblijft u een gedeelte van het jaar in het buitenland terwijl u in Nederland woont? De 183-dagenregeling voorkomt dat u in beide landen belasting betaalt over uw salaris en bepaalt in welk land uw salaris moet worden belast. Wilt u op tijd weten waar uw inkomen belast wordt om fiscale problemen achteraf te voorkomen? Neem contact met ons op om uw situatie voor te leggen.

Wanneer is de 183-dagenregeling van toepassing

In de meeste belastingverdragen met andere landen is bepaald dat het werkland mag heffen over het salaris. Onderdeel van deze belastingverdragen is echter de 183-dagenregeling. Indien deze van toepassing is, mag juist het woonland heffen. Dit is van toepassing indien aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • men verblijft niet langer dan 183 dagen in het werkland;
  • de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd;
  • de werknemer niet werkt in een vaste vestiging van de werkgever in de staat waar de werknemer werkt.

Wanneer dit het geval is, is het salaris pas in de werkstaat belastbaar wanneer men daar meer dan 183 dagen aanwezig is. Zo niet, dan is het gehele salaris belast in het woonland.

Salaris in woonland blijft belastbaar

Overigens zijn dagen die niet in de werkstaat worden gewerkt, maar bijvoorbeeld in de woonstaat of zelfs een derde land, hoe dan ook belast in de woonstaat. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer u in een bepaald land woont, is daar sprake van binnenlandse belastingplicht. Wereldwijd inkomen en vermogen moet dan in de aangifte in dat land vermeld worden. Vervolgens wordt op basis van de 183-dagenregeling bekeken over welk deel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gevraagd kan worden.

Werkdagen goed bijhouden

Het is in het kader van de 183-dagenregeling erg belangrijk om alle dagen dat u in het werkland verblijft goed bij te houden. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst toch in Nederland zal proberen te heffen.

Voorbeeldsituaties 183-dagenregeling

U gaat minimaal voor 1 jaar werken voor een bedrijf met een vestiging in Dubai. Uw salaris en een woonvergoeding worden door deze vestiging uitbetaald. Uw vrouw blijft in Nederland wonen in uw eigen huis met hypotheek. U wilt steeds 3 weken in Dubai verblijven en 1 week vanuit Nederland werken. Hoe zit het met de belastingplicht?

U kunt voor de in Dubai gewerkte dagen op grond van het verdrag met de VAE verzoeken om aftrek ter voorkoming van “dubbele” belasting. Ook kunt u vrijstelling premieheffing aanvragen bij de SVB. Het is dan wel van belang dat u in Nederland geen andere inkomsten heeft en er niet ook in een ander land naast de VAE gewerkt.

U heeft het afgelopen jaar veel in Roemenië gewerkt. Als u de vakantiedagen meetelt komt u op net over de 183 dagen. U vraagt zich af of u voor de 183 dagenregeling wel of niet deze vrije dagen moet meetellen. U zou dan immers lokaal belasting moeten betalen in Roemenië.

Wat betreft de 183 dagenregeling: het betreft fysieke aanwezigheid. Het zou dus gaan om vakantie dagen die fysiek in Roemenië worden doorgebracht die dan eveneens meegeteld kunnen worden. Een en ander dient bijgehouden worden middels een door de werkgever ondertekende kalender waaruit fysieke aanwezigheid blijkt alsmede werk, vakantie en ziektedagen.

U werkt in Duitsland waarbij u steeds 14 dagen in Duitsland werkt en verblijft en 7 dagen in Nederland. U betaalt keurig uw loonbelasting en alle premies in Nederland en ontvangt hier ook hypotheekrenteaftrek en kinderopvang toeslag. U zit echter al snel over de 183 dagen in Duitsland heen en bent erg benieuwd wat dit voor fiscale gevolgen voor uw situatie heeft.

Indien u meer dan 183 dagen in Duitsland fysiek aanwezig bent gedurende een tijdvak van 12 maanden dan mag Duitsland heffen over het daar verdiende salaris. Nederland moet dan aftrek elders belast geven. De premieplicht blijft in Nederland omdat u tevens maandelijks meer dan 25% in Nederland werkt. Een en ander zou rechtgetrokken moeten worden via een Duitse aangifte en het vragen van aftrek elders belasting in de Nederlandse aangifte. Mogelijk moet er ook een A1 verklaring worden aangevraagd zodat er niet in Duitsland ook premieplicht kan ontstaan.

U werkt voor een Nederlands bedrijf, maar heeft het afgelopen jaar meer dan 250 dagen gewerkt in Frankrijk. U betaalt gewoon belasting in Nederland. Hoe zit het met de 183 dagen regeling en uw belastingplicht?

Indien u in Nederland woont en in een jaar meer dan 183 dagen in Frankrijk heeft gewerkt/verbleven, lijkt het erop dat het heffingsrecht toekomt aan Frankrijk. De Nederlandse ingehouden belasting over de in Frankrijk gewerkte dagen kunnen wij voor u terugvragen. Het is ook van belang of u ook in Nederland heeft gewerkt. Zo niet, dan bent u premieplichtig in Frankrijk en heeft u geen recht op de Nederlandse zorgverzekering en bent u niet in NL premieplichtig voor de volksverzekeringen. Wij dienen dan mogelijk eveneens vrijstelling te vragen hiervoor. Het is wellicht mogelijk om de premieplicht in Nederland te houden middels een A1 verklaring.

U bent net begonnen met werken in Dubai. U blijft in Nederland ingeschreven, maar bent meer dan 183 dagen per jaar in Dubai voor een daar gevestigde werkgever. Waar bent u dan belastingplichtig?

Het inkomen is dan in Dubai belast voor zover u daar werkt. Dagen welke u in een ander land werkt, zijn belast in Nederland.

U heeft een eigen bedrijf en woning in Nederland en werkt hier een gedeelte van het jaar. U voert echter ook een groot gedeelte van het jaar opdrachten uit in Canada en woont daar dan ook in een eigen woning. Daarnaast verblijft u in totaal nog zo’n 2 maanden in andere landen vanwege vakantie. Het komt erop neer dat u in geen enkel land 183 dagen woont en u vraagt zich af hoe het dan zit met de 183-dagenregeling en in welk(e) land(en) u belastingplichtig bent.

U bent altijd belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen in uw woonland. Er is pas sprake van de 183 dagen regeling als op grond daarvan een ander land heffingsrecht krijgt. Er vallen dus nooit zaken “tussen wal en schip”. Als u in Nederland woont en daar uw bedrijf heeft dan is de 183 dagen regeling niet van toepassing en blijft u volledig belast in Nederland.

Let op! Bij de 183-dagenregeling kunnen kleine nuances in situaties al leiden tot het wel of niet van toepassing zijn van de regeling. U kunt onderstaande voorbeeldsituaties in de regel dan ook niet zomaar toepassen op uw situatie.

Wilt u uw M-biljet slim en fiscaal zo gunstig mogelijk invullen? En geen risico lopen op een hoge naheffing? Dan kan het zeker lonen om het invullen van uw M-biljet aan ons uit te besteden.

Hoe werkt het?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw M-formulier door ons te laten invullen? Stuur ons dan een email of vul het contactformulier in en beschrijf uw situatie en vragen. Een van onze adviseurs zal vervolgens per email aangeven wat wij voor u kunnen betekenen en een inschatting geven van de benodigde tijd en uurtarief. Voor het M-formulier hebben wij gebruikelijk 2 tot 4 uur nodig in standaardsituaties.

Welke belastingvoordelen zijn er te behalen?

Vaak zijn er in een migratiejaar extra mogelijkheden voor belastingvoordeel. Maar deze worden snel gemist; het M-biljet is namelijk uitgebreid en een kostbare fout is snel gemaakt. Als ervaren belastingadviseurs nemen wij voor u de zorg voor het M-biljet uit handen, zodat u er zeker bent dat deze correct en optimaal is ingevuld. Wij bekijken uw gehele situatie, zodat we geen mogelijkheden voor belastingvoordelen missen, maar ook geen belastingplichten over het hoofd zien. Wij bieden overigens geen begeleiding bij het zelf invullen van het M-biljet.

Bent u verplicht om een M-biljet in te vullen? 

Het M-formulier moet worden ingediend voor het jaar waarin u Nederland binnenkomt (klik hier voor meer informatie over immigratie) of verlaat (hier leest u over emigratie). In de meeste gevallen zult u automatisch van de Belastingdienst een M-formulier (hebben) ontvangen. Als u het M-formulier niet automatisch ontvangt, kan het ook worden aangevraagd. Weet u niet zeker of u een M-formulier moet indienen; laat ons dan uw migratiesituatie bekijken. Een M-biljet kan tot 5 jaar terug worden aangevraagd en ingevuld.

Hoe zit het met de deadline?

In de meeste gevallen is de deadline voor de aangifte 1 juli. Wanneer u uw M-aangifte door ons laat verzorgen, vragen wij in de regel uitstel aan.

Na het invullen duurt het een paar maanden voordat u een voorlopige aanslag ontvangt. Vervolgens kan het tot drie jaar duren voordat u de definitieve aanslag ontvangt.

Wilt u het invullen van de M-aangifte aan ons uitbesteden of eerst uw situatie aan ons voorleggen, neem dan contact op.

Voorbeeldsituaties M-biljet

U bent samen met uw partner geëmigreerd. U bent fiscaal partners. Is het voldoende indien u in de M aangifte de gegevens en inkomsten van uw partner verwerkt of moet uw partner een M formulier invullen?

Bij emigratie is het noodzakelijk dat beide belastingplichtigen een M-formulier indienen.

U heeft in het jaar waarin u naar het buitenland verhuisd bent in Nederland gedeeltelijk in loondienst gewerkt en gedeeltelijk vanuit uw eigen onderneming.

Met uw emigratie is ook de eenmanszaak verhuisd en zou deze moeten worden uitgeschreven. Een eenmanszaak is namelijk geen separate entiteit. Er zouden jaarstukken gemaakt moeten worden voor de Nederlandse periode van het betreffende jaar en vervolgens zou de onderneming moeten worden uitgeschreven. In een aantal gevallen kan een Nederlandse EMZ wel blijven bestaan.

U bent in vorig jaarr in de UK gaan werken. Uw gezin blijft nog in Nederland. U heeft van de fiscus een M formulier ontvangen met het verzoek dit in te vullen. Klopt dit?

Aangezien uw gezin nog in Nederland woont, lijkt uw levenscentrum nog in Nederland te zijn. In dat geval blijft u belastingplichtig in Nederland. Voor de in Engeland gewerkte dagen kan dan vrijstelling worden gevraagd alsmede voor de premie volksverzekeringen. Uw uitschrijving en het M-biljet zijn wellicht niet correct. Een rol speelt bijvoorbeeld een eigen woning en hypotheekrente aftrek in Nederland, inkomen van uw partner, startdatum werkzaamheden, toekomstplannen etc.

U bent in 2 jaar geleden in het buitenland gaan wonen en werken. U heeft zich echter pas vorig jaar uit laten schrijven uit Nederland. Over vorig jaar heeft u vervolgens een M-biljet ontvangen.

In uw situatie moet er mogelijk een biljet wissel worden toegepast omdat u in feite al in een voorgaand jaar bent geëmigreerd. In de praktijk is het wisselen van een biljet bij de Belastingdienst echter vaak lastig.

U bent vorig jaar naar de VS geëmigreerd. U had dit jaar nog een eigen woning in Nederland die u verhuurde.

In deze situatie dient er inderdaad een M-aangifte te worden ingediend. In deze aangifte eindigt uw binnenlandse belastingplicht of wordt deze omgezet in buitenlandse belastingplicht aangezien u nog een woning in Nederland heeft. Ook is het mogelijk dat u binnenlands belastingplicht blijft indien u bijvoorbeeld een band met Nederland blijft houden (bijvoorbeeld een partner in Nederland of een eigen onderneming). In dat geval krijgt u mogelijk te maken met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en vrijstelling premieheffing.

U bent in 2020 na een verblijf van 5 jaar in de US terug naar Nederland verhuisd maar heeft het gehele jaar nog voor uw Amerikaanse werkgever gewerkt. Wel was u al woonachtig in Nederland (i.v.m. corona werkte u thuis vanuit Den Haag). U heeft een M-biljet toegestuurd gekregen en zou hier graag advies over willen.

Het is belangrijk dat de immigratie in fiscale zin goed wordt vastgelegd om een en ander ook voor de toekomst goed op de rails te zetten. Het werken voor de Amerikaanse werkgever vanuit Nederland na immigratie is een uitdaging, want dit houdt in dat de heffing aan Nederland toekomst. Hoe is dit geregeld door de Amerikaanse werkgever? Is er een Nederlandse salarisadministratie opgezet?

Samen met uw partner bent u afgelopen jaar terugverhuisd naar Nederland vanuit Spanje. Terug in Nederland heeft u nog 5 maanden gewerkt in Nederland en uw partner. U heeft geen opdracht gekregen het M-biljet in te vullen, maar u vraagt zich af dit wel verstandig zou zijn i.v.m. mogelijke teruggaaf.

Het is inderdaad goed mogelijk dat in een immigratie jaar te veel belasting is betaald. Ik verneem graag of u nog banden had met Nederland toen u in het buitenland woonde. Hierbij kunt denken aan een achtergebleven partner, aangehouden woning of onderneming.

Indien u (deels) in het buitenland werkt en meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, is er wellicht in Nederland de mogelijkheid tot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Het is in dit geval verstandig om deze dagen nauwkeurig bij te houden middels een kalender. Deze kunt u vervolgens door uw werkgever laten ondertekenen. Let hierbij goed op dat u echt alle dagen bijhoudt die u in het werkland of in Nederland of elders verblijft, dus niet alleen de dagen dat u werkt. Het gaat namelijk bij bepaling van de 183-dagen regeling om de algehele werkgerelateerde fysieke aanwezigheid in het land, dus ook niet-werkdagen. Dit is belangrijk omdat de fiscus vaak zal proberen een dergelijke vermindering niet toe te kennen en toch zal proberen om belasting te heffen.
Werkt u ook nog voor een paar dagen in een ander land, dan heeft Nederland daar als woonland wel weer het heffingsrecht over.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over uw specifieke situatie? Leg deze dan aan ons voor. Wij kunnen ook een en ander voor u optimaliseren.

Indien u of uw werkgever niet over een kalender beschikt om werkdagen bij te houden, kunnen wij u hiervoor een model toezenden. Neem nu contact op.